Skip to main content

Word for Word Index

sā api
she also — ŚB 10.5.29
sā devakī
that Devakīdevī — ŚB 10.2.19
sā eṣā
this same — ŚB 10.87.3
this very — ŚB 12.6.29
sā iyam
such a statement — ŚB 3.7.9
this same — ŚB 12.2.42
that is — Bg. 2.69
this — Bg. 6.19, ŚB 11.10.13
that — Bg. 11.12, Bg. 17.2, Bg. 18.30, Bg. 18.31, Bg. 18.32, Bg. 18.33, Bg. 18.34, Bg. 18.35, ŚB 1.8.31, ŚB 4.6.4, ŚB 4.29.49, ŚB 5.8.4, ŚB 5.12.15, ŚB 10.46.44, ŚB 10.54.56, ŚB 11.15.32, CC Ādi 8.17, CC Ādi 17.293, CC Madhya 1.76, CC Madhya 6.142, CC Madhya 6.142, CC Madhya 22.105, CC Madhya 22.150, CC Madhya 22.154, CC Madhya 24.172, CC Antya 1.79, CC Antya 1.114, CC Antya 1.189
she — ŚB 1.6.7, ŚB 3.14.30, ŚB 3.21.28, ŚB 3.23.24, ŚB 3.23.26, ŚB 3.23.48, ŚB 3.23.49, ŚB 3.33.1, ŚB 3.33.13, ŚB 4.1.4, ŚB 4.4.10, ŚB 4.8.15, ŚB 4.8.16, ŚB 4.9.23, ŚB 4.13.38, ŚB 4.23.20, ŚB 4.23.21, ŚB 4.23.26, ŚB 4.26.16, ŚB 4.27.20, ŚB 4.27.21, ŚB 4.28.43, ŚB 5.2.18, ŚB 5.2.20, ŚB 5.5.18, ŚB 5.9.17, ŚB 6.6.40, ŚB 6.14.30, ŚB 6.18.12-13, ŚB 6.18.27-28, ŚB 6.18.60, ŚB 8.17.6, ŚB 8.17.7, ŚB 8.17.7, ŚB 10.6.37-38, ŚB 10.8.44, ŚB 10.8.45, ŚB 10.8.50, ŚB 10.42.8, ŚB 10.45.22, ŚB 10.48.3, ŚB 10.52.23, ŚB 10.53.40-41, ŚB 10.53.51-55, ŚB 10.55.7-8, ŚB 10.55.7-8, ŚB 10.55.10, ŚB 10.60.8, ŚB 10.60.32, ŚB 10.62.11, ŚB 10.62.22, ŚB 10.64.16, ŚB 10.80.8, ŚB 10.85.48-49, ŚB 10.86.7, ŚB 10.90.24, ŚB 11.7.56, ŚB 11.7.66, ŚB 11.8.23, ŚB 11.8.25-26, ŚB 11.9.7, ŚB 11.24.4, CC Madhya 9.211-212, Śrī brahma-saṁhitā 5.8, Śrī brahma-saṁhitā 5.44
she (the goddess of fortune) — ŚB 1.16.32-33
those topics of Kṛṣṇa, or kṛṣṇa-kathāŚB 3.5.13
that external energy — ŚB 3.5.25
she (Diti) — ŚB 3.17.18
that mace — ŚB 3.19.3
that very person — ŚB 3.23.57
she (material nature) — ŚB 3.26.19
she (Devahūti) — ŚB 3.33.30, ŚB 3.33.31
she (Satī). — ŚB 4.4.1
she (Satī) — ŚB 4.4.8
Satī — ŚB 4.4.25
that bliss — ŚB 4.9.10
the cow-shaped earth — ŚB 4.17.16
that devotional service — ŚB 4.22.22
that (you, my wife) — ŚB 4.26.23
she. — ŚB 4.28.47, ŚB 6.18.55, ŚB 10.53.31, ŚB 10.62.10, ŚB 11.8.43
she (Pūrvacitti) — ŚB 5.2.4
such a woman — ŚB 5.18.21
that tree — ŚB 5.20.8
she (the maidservant) — ŚB 6.14.46
the female bird — ŚB 7.2.52
she (my mother) — ŚB 7.7.13
the goddess of fortune, Lakṣmī — ŚB 7.9.2
the goddess of fortune — ŚB 8.8.18
as such You are — ŚB 8.9.6
She — ŚB 8.9.16-17, ŚB 8.12.29-30, ŚB 10.30.35-36, ŚB 10.30.38, CC Ādi 4.215, CC Madhya 8.99, CC Madhya 18.8, CC Antya 1.191, NOI 10
that battlefield — ŚB 8.10.39
that woman — ŚB 8.12.26, CC Ādi 6.74
the woman — ŚB 8.12.29-30
that insurmountable — ŚB 8.12.40