Skip to main content

Word for Word Index

mat-prasādāt
by My mercy — Bg. 18.56, Bg. 18.58
tat-prasādāt
by His grace — Bg. 18.62
by Lord Śiva’s mercy — ŚB 5.24.28
tvat-prasādāt
by Your mercy — Bg. 18.73
vyāsa-prasādāt
by the mercy of Vyāsadeva — Bg. 18.75
prasādāt
by the grace of — ŚB 3.1.42
mercy of — ŚB 3.14.47
by satisfaction — ŚB 8.5.39
by the mercy — ŚB 8.24.58, ŚB 9.18.43, CC Ādi 6.1, CC Madhya 1.1
yat-prasādāt
by whose mercy — CC Madhya 20.1