Skip to main content

Word for Word Index

prakṛtiḥ
energies — Bg. 7.4
material nature — Bg. 9.10, Bg. 13.21, Bg. 18.59, ŚB 3.27.17, ŚB 3.27.26, ŚB 4.29.50, ŚB 11.22.12, ŚB 11.24.19
natural state — ŚB 3.26.22
the influence of material nature — ŚB 3.27.23
nature — ŚB 4.21.50, ŚB 11.22.14, ŚB 11.22.26, ŚB 11.22.26, ŚB 11.22.29, ŚB 11.24.4
the material elements — ŚB 4.28.58
whose nature — ŚB 5.3.14
the material energy or material nature — ŚB 6.12.11
energy — ŚB 6.19.11, CC Madhya 6.164
the cosmic manifestation — ŚB 10.10.30-31
whose character — ŚB 10.60.34
the material nature — ŚB 11.22.17, CC Madhya 24.309
one’s conditioned personality — ŚB 11.22.61
the consort — ŚB 12.12.12
potency — Śrī brahma-saṁhitā 5.21
the material cause — Śrī brahma-saṁhitā 5.62