Skip to main content

Word for Word Index

dasyu-pīḍitāḥ
being disturbed by rogues and thieves — ŚB 10.8.17, ŚB 10.26.20
āsāra-pīḍitāḥ
distressed by the rainfall — ŚB 10.25.12
pīḍitāḥ
suffering — ŚB 4.13.19-20
being persecuted — ŚB 10.2.3
distressed — ŚB 10.15.48
tormented. — ŚB 12.1.41, ŚB 12.2.9