Skip to main content

Word for Word Index

ei pāpe
by this sin — CC Ādi 17.211
pāpe
the sinful — ŚB 10.18.32, ŚB 10.88.37
O sinful one — ŚB 10.65.26
sinful — ŚB 10.77.37
in sin — ŚB 12.2.29
in sinful activities — CC Ādi 3.97
in sinful activity — CC Ādi 6.85
sei pāpe
on account of that sinful activity — CC Antya 2.156