Skip to main content

Word for Word Index

śva-pākaḥ api
even though born in a family of dog-eaters — CC Madhya 19.74
kumbhī-pākaḥ
Kumbhīpāka — ŚB 5.26.7
pākaḥ
the demon Pāka — ŚB 8.11.19
the demon named Pāka — ŚB 8.11.22