Skip to main content

Word for Word Index

nṛpaḥ
the King (Yudhiṣṭhira) — ŚB 1.9.3
the King. — ŚB 1.14.5, ŚB 4.22.41, ŚB 9.4.47, ŚB 9.9.23-24, ŚB 9.21.14, ŚB 10.71.39, ŚB 10.75.23, ŚB 11.2.27
the King — ŚB 1.14.24, ŚB 1.16.5, ŚB 3.1.7, ŚB 4.1.2, ŚB 4.9.42-43, ŚB 4.9.53, ŚB 4.13.42, ŚB 4.20.38, ŚB 5.14.44, ŚB 6.14.11, ŚB 9.3.35, ŚB 10.76.4
the king — ŚB 1.17.45, ŚB 4.14.17, ŚB 5.5.15, ŚB 9.1.36, ŚB 9.13.19, ŚB 10.50.34, ŚB 11.26.5, ŚB 12.1.21-26
the King (Mahārāja Parīkṣit) — ŚB 1.19.31
the Emperor — ŚB 3.22.26-27
King Aṅga — ŚB 4.13.47
king — ŚB 4.14.12, ŚB 5.15.9, ŚB 10.66.3
the king. — ŚB 4.14.26-27, ŚB 9.17.16, ŚB 9.18.3, ŚB 10.43.35, ŚB 12.2.7
any king — ŚB 5.14.42
the kṣatriya or king. — ŚB 7.11.18-20
the King (Ikṣvāku) — ŚB 9.6.9
the King (Māndhātā) — ŚB 9.6.38
the King (Bhagīratha). — ŚB 9.9.3
the King (Bhagīratha) — ŚB 9.9.8
he became king — ŚB 9.9.18
the King, Jarāsandha. — ŚB 10.50.42
a king — ŚB 10.73.10
the King (Mahārāja Bharata) — CC Madhya 9.269