Skip to main content

Word for Word Index

bhāva-mudrā
characteristics and ecstatic love — CC Antya 7.163
cāri-śata mudrā
four hundred coins — CC Antya 6.259, CC Antya 6.267
daśa-sahasra mudrā
ten thousand coins — CC Madhya 19.34
mudrā dekhiyā
seeing the golden coins — CC Madhya 20.15
eka-śata mudrā
one hundred coins — CC Antya 6.153
kāṇe mudrā
a kind of earring — CC Madhya 12.20
padma-mudrā
marked with the sign of the lotus — ŚB 3.24.17
mudrā
by a ring — ŚB 10.53.50
seal — CC Ādi 7.20-21
coins — CC Ādi 13.113, CC Madhya 19.9, CC Antya 3.191, CC Antya 6.151
golden coins — CC Madhya 20.8, CC Madhya 20.14, CC Madhya 20.39
symptoms — CC Madhya 23.39, CC Madhya 23.40
the symptoms — CC Antya 19.105
rajata-mudrā
gold coins — CC Ādi 13.112
prema-mudrā
characteristic of love — CC Antya 7.166
śata mudrā
one hundred coins — CC Antya 6.146