Skip to main content

Word for Word Index

śraddhā, maitrī, dayā, śāntiḥ, tuṣṭiḥ, puṣṭiḥ, kriyā, unnatiḥ, buddhiḥ, medhā, titikṣā, hrīḥ, mūrtiḥ
names of thirteen daughters of Dakṣa — ŚB 4.1.49-52
medhā
intelligence — Bg. 10.34
Medhā — ŚB 4.1.49-52
medhā-tithi
Medhātithi — ŚB 5.1.25
medhā-tithiḥ
Medhātithi — ŚB 5.20.25
su-medhā
intelligent — CC Ādi 3.78
sharply intelligent — CC Madhya 11.99
greatly intelligent — CC Antya 20.9