Skip to main content

Word for Word Index

aviṣa-mayā
without any sense of discrimination — ŚB 3.15.29
kṛtam mayā
is done by Me — ŚB 8.9.12
mayā
by me — Bg. 1.21-22
by Me — Bg. 3.3, Bg. 4.3, Bg. 4.13, Bg. 7.22, Bg. 9.4, Bg. 9.10, Bg. 11.33, Bg. 11.34, Bg. 11.47, Bg. 15.20, Bg. 18.63, ŚB 1.7.53-54, ŚB 2.9.23, ŚB 3.4.13, ŚB 3.9.29, ŚB 3.9.33, ŚB 3.16.26, ŚB 3.24.35, ŚB 3.24.35, ŚB 3.24.37, ŚB 3.24.38, ŚB 3.26.15, ŚB 3.29.35, ŚB 4.20.13, ŚB 4.20.33, ŚB 4.28.61, ŚB 6.16.52, ŚB 8.6.22-23, ŚB 8.12.15, ŚB 8.21.31, ŚB 8.22.29-30, ŚB 8.24.33, ŚB 10.22.11, ŚB 10.22.16, ŚB 10.22.25, ŚB 10.23.31, ŚB 10.27.15, ŚB 10.32.21, ŚB 10.50.10, ŚB 10.51.36, ŚB 10.60.19, ŚB 10.60.49, ŚB 10.63.48, ŚB 10.65.26, ŚB 10.78.27, ŚB 10.80.33, ŚB 10.89.58, ŚB 11.7.2, ŚB 11.7.4, ŚB 11.7.5, ŚB 11.10.1, ŚB 11.11.29-32, ŚB 11.13.38, ŚB 11.14.3, ŚB 11.16.39, ŚB 11.20.6, ŚB 11.20.17, ŚB 11.20.34, ŚB 11.20.37, ŚB 11.21.4, ŚB 11.21.37, ŚB 11.24.5, ŚB 11.24.9, ŚB 11.24.15, ŚB 11.24.21, ŚB 11.25.36, ŚB 11.27.47, ŚB 11.29.20, ŚB 11.29.25, ŚB 11.29.41-44, ŚB 11.30.47, CC Ādi 4.176, CC Ādi 14.69, CC Madhya 8.62, CC Madhya 8.146, CC Madhya 9.264, CC Madhya 10.146, CC Antya 1.151, CC Antya 1.152, CC Antya 1.191
by me. — Bg. 10.17, ŚB 2.6.27, ŚB 4.7.2, ŚB 8.20.13, CC Ādi 11.1
Me — Bg. 10.39, ŚB 11.16.38
by Me. — Bg. 10.40, ŚB 2.9.31, ŚB 11.24.29, CC Ādi 1.51, CC Madhya 25.105
by me — Bg. 11.2, Bg. 11.4, Bg. 11.41-42, Bg. 16.13-15, Bg. 16.13-15, Bg. 18.73, ŚB 1.4.28-29, ŚB 1.15.7, ŚB 1.18.9, ŚB 1.19.1, ŚB 2.1.38, ŚB 2.7.4, ŚB 2.10.33, ŚB 2.10.35, ŚB 3.19.32, ŚB 3.22.11, ŚB 4.1.28, ŚB 4.2.16, ŚB 4.7.15, ŚB 4.8.5, ŚB 4.8.11, ŚB 4.9.34, ŚB 4.12.52, ŚB 4.13.30, ŚB 4.18.6, ŚB 4.24.79, ŚB 4.25.37, ŚB 4.27.28, ŚB 4.29.85, ŚB 5.8.9, ŚB 5.26.40, ŚB 6.2.28, ŚB 6.7.11, ŚB 6.7.11, ŚB 6.18.73, ŚB 7.6.28, ŚB 7.9.23, ŚB 7.13.45, ŚB 8.4.14, ŚB 8.11.36, ŚB 8.11.38, ŚB 8.12.12, ŚB 8.13.7, ŚB 8.16.58, ŚB 8.19.12, ŚB 8.23.28, ŚB 9.3.7, ŚB 9.4.62, ŚB 10.4.15, ŚB 10.4.21, ŚB 10.8.7, ŚB 10.27.12, ŚB 10.30.20, ŚB 10.38.3, ŚB 10.52.44, ŚB 10.61.32, ŚB 10.63.45, ŚB 10.64.16, ŚB 10.70.37, ŚB 10.74.50, ŚB 10.76.32, ŚB 10.76.33, ŚB 10.81.15, ŚB 10.81.35, ŚB 10.83.31, ŚB 11.8.32, ŚB 11.30.36, ŚB 12.2.40, CC Madhya 6.182, CC Madhya 19.199-200
me — Bg. 16.13-15, ŚB 3.12.17, ŚB 5.18.28, ŚB 10.4.12
by my — ŚB 1.15.14
with Me — ŚB 8.12.40, ŚB 10.22.27, ŚB 10.47.37, ŚB 11.12.11, ŚB 11.14.12, ŚB 11.14.13, ŚB 11.15.33, ŚB 11.29.34, CC Madhya 22.103, CC Antya 4.194
with me — ŚB 9.14.39, ŚB 10.48.9
myself — ŚB 10.14.18
magic — ŚB 10.55.22
together with Me — ŚB 10.86.51
of knowledge of Me — ŚB 11.11.19
of Me — ŚB 11.12.11
by My mercy — ŚB 11.12.14-15
from Me — ŚB 11.18.21
with Me. — ŚB 11.18.37
mayā upālabdhaḥ
being scolded by me — ŚB 5.8.22
mayā sadṛśaḥ
like Me — ŚB 5.3.17
mayā saha
with me — ŚB 5.2.15, ŚB 6.18.21
mayā upadiṣṭam
indicated by me — ŚB 4.27.23
mayā sākam
with me — ŚB 9.14.19
sva-mayā-mohita-ātmanām
of those whose minds have been bewildered by His illusory potency — ŚB 10.23.51