Skip to main content

Word for Word Index

manyate
thinks — Bg. 2.19, Bg. 18.32, ŚB 3.30.3, ŚB 3.30.9, ŚB 4.25.19
he thinks. — Bg. 3.27, ŚB 3.30.6
considers — Bg. 6.20-23, ŚB 6.12.9, ŚB 6.12.12, ŚB 6.17.19, ŚB 7.5.4
think — ŚB 1.5.15
do speculate within the mind — ŚB 1.11.37
thinks. — ŚB 2.9.2
he considers. — ŚB 3.26.6
she thinks — ŚB 3.31.41
is accepted — ŚB 5.18.20
he considers — ŚB 6.16.53-54, ŚB 10.4.22
consider — ŚB 7.15.27
You think so — ŚB 8.22.2
you are thinking — ŚB 9.9.31
would be considered — ŚB 10.8.7
he thinks — ŚB 10.73.10, ŚB 12.4.30
na manyate
are not attached — ŚB 4.7.34
does not accept — ŚB 11.28.32