Skip to main content

Word for Word Index

mūḍha-cetasaḥ
foolish persons — ŚB 10.4.45
mūḍha-dhiyaḥ
unintelligent — ŚB 3.20.37
foolish — ŚB 4.2.29
who am very foolish (due to having no spiritual knowledge) — ŚB 6.15.16
with stunted intelligence — ŚB 11.12.8
mūḍha-dhiṣaṇān
unconscious — ŚB 10.16.19
gṛha-mūḍha-dhīḥ
completely ignorant of the goal of life. — ŚB 7.14.1
mūḍha-dṛśā
by the foolish observer — ŚB 1.8.19
mūḍha-gatayaḥ
having taken birth in an ignorant animal species — ŚB 10.21.11
mūḍha-loka
fools and rascals — CC Ādi 6.104
foolish men — CC Madhya 18.106
mūḍha-matayaḥ
foolish, without good sense — CC Madhya 17.36
mūḍha-yoniṣu
in animal species — Bg. 14.15
mūḍha
foolish — Bg. 17.19, ŚB 10.27.8, CC Ādi 8.33
fool — ŚB 3.18.4, ŚB 11.8.34
bewildered — ŚB 3.30.12, ŚB 10.16.10
O rascal not knowing how to act — ŚB 6.5.43
rascal — ŚB 7.8.6
you rascal — ŚB 8.11.4
O you rascal — ŚB 8.19.33
O fool — ŚB 10.62.8, ŚB 10.66.8, ŚB 10.77.17-18
most foolish — ŚB 11.7.16
unintelligent — ŚB 11.17.58
you fool — ŚB 12.3.8
rascals. — CC Ādi 4.232
less intelligent — CC Ādi 10.89
rascals — CC Madhya 1.33
mūḍha-tamaḥ
the lowest of the fools — ŚB 3.7.17
mūḍha-yonayaḥ
born in ignorant species — ŚB 10.16.50
yei mūḍha
any foolish person who — CC Madhya 18.115