Skip to main content

Word for Word Index

mām anu
as my follower or servant. — ŚB 9.18.28
mām ca
Me also — ŚB 7.10.14
unto Me also — ŚB 8.22.24
dhik mām
all condemnation upon me — ŚB 6.2.27
mām dhātā
just drink me — ŚB 9.6.31
mām ekam
unto Me only — CC Madhya 8.63, CC Madhya 9.265, CC Madhya 22.94
mām eva
to Me only — CC Madhya 22.57-58
mām iti
exactly like me, or me factually — ŚB 9.14.42
mā (mām)
from Me — ŚB 2.9.21
mām
me — Bg. 1.45, Bg. 2.7, Bg. 3.1, ŚB 1.8.10, ŚB 1.8.10, ŚB 1.8.31, ŚB 1.13.45, ŚB 1.14.13, ŚB 1.16.32-33, ŚB 1.17.27, ŚB 3.20.21, ŚB 3.20.26, ŚB 3.20.26, ŚB 4.3.24, ŚB 4.7.15, ŚB 4.14.28, ŚB 4.17.18, ŚB 4.17.21, ŚB 4.17.24, ŚB 4.17.30, ŚB 4.17.31, ŚB 4.17.34, ŚB 4.17.35, ŚB 4.18.11, ŚB 4.26.16, ŚB 4.27.26, ŚB 5.2.16, ŚB 5.8.9, ŚB 5.10.7, ŚB 5.12.15, ŚB 5.18.22, ŚB 5.18.23, ŚB 6.2.30, ŚB 6.8.13, ŚB 6.8.16, ŚB 6.8.17, ŚB 6.8.17, ŚB 6.8.20, ŚB 6.8.21, ŚB 6.14.56, ŚB 6.17.39, ŚB 6.18.78, ŚB 7.2.53, ŚB 7.2.54, ŚB 7.5.26, ŚB 7.7.15, ŚB 7.7.16, ŚB 7.9.24, ŚB 7.10.2, ŚB 8.2.32, ŚB 8.19.19, ŚB 8.20.12, ŚB 8.24.14, ŚB 9.9.32, ŚB 9.14.34, ŚB 9.18.42, ŚB 10.26.23, ŚB 10.34.6, ŚB 10.34.16, ŚB 10.38.19, ŚB 10.38.20, ŚB 10.40.30, ŚB 10.41.11, ŚB 10.49.10, ŚB 10.51.10, ŚB 10.52.41, ŚB 10.60.40, ŚB 10.62.15, ŚB 10.64.19-20, ŚB 10.65.29, ŚB 10.78.5, ŚB 10.83.9, ŚB 10.83.10, ŚB 10.83.12, ŚB 10.83.13-14, ŚB 10.83.32, ŚB 11.6.43, ŚB 11.7.69, ŚB 11.8.25-26, ŚB 11.17.57, ŚB 11.27.46, ŚB 11.29.40, ŚB 12.3.5, CC Madhya 9.13, CC Madhya 22.16, CC Antya 6.327, CC Antya 6.327, CC Antya 14.73, CC Antya 14.120, CC Antya 16.87, CC Antya 17.72, CC Antya 19.76
unto Me — Bg. 4.9, Bg. 4.11, Bg. 7.14, Bg. 7.15, Bg. 7.16, Bg. 7.19, Bg. 8.7, Bg. 8.16, Bg. 9.13, Bg. 9.29, Bg. 9.30, Bg. 9.34, Bg. 9.34, Bg. 10.8, Bg. 10.10, Bg. 11.55, Bg. 14.26, Bg. 15.19, Bg. 18.65, Bg. 18.65, Bg. 18.66, Bg. 18.68, ŚB 3.24.38, ŚB 3.25.27, ŚB 3.29.23, ŚB 3.33.11, ŚB 4.30.10, ŚB 7.10.13, ŚB 8.4.25, ŚB 8.23.10, ŚB 9.4.65, ŚB 9.4.66, ŚB 10.3.45, ŚB 11.27.8, ŚB 11.29.41-44, CC Ādi 1.49, CC Ādi 4.20, CC Madhya 8.62, CC Madhya 8.91, CC Madhya 9.264, CC Madhya 20.121, CC Madhya 22.23, CC Madhya 22.57-58, CC Madhya 24.138, CC Madhya 24.173, CC Madhya 24.192
in Me — Bg. 4.10, Bg. 7.18
Me — Bg. 4.13, Bg. 4.14, Bg. 4.14, Bg. 6.30, Bg. 6.31, Bg. 7.1, Bg. 7.3, Bg. 7.10, Bg. 7.13, Bg. 7.24, Bg. 7.25, Bg. 7.26, Bg. 7.29, Bg. 7.30, Bg. 7.30, Bg. 8.5, Bg. 8.7, Bg. 8.15, Bg. 9.3, Bg. 9.9, Bg. 9.11, Bg. 9.14, Bg. 9.15, Bg. 9.20, Bg. 9.23, Bg. 9.24, Bg. 10.3, Bg. 10.24, Bg. 10.27, Bg. 11.8, Bg. 11.53, Bg. 12.2, Bg. 12.3-4, Bg. 12.9, Bg. 13.3, Bg. 15.19, Bg. 16.18, Bg. 16.20, Bg. 17.5-6, Bg. 18.55, Bg. 18.55, ŚB 1.6.21, ŚB 3.4.12, ŚB 3.9.31, ŚB 3.9.32, ŚB 3.9.36, ŚB 3.9.40, ŚB 3.16.2, ŚB 3.16.3, ŚB 3.16.7, ŚB 3.24.39, ŚB 3.25.39-40, ŚB 3.29.9, ŚB 3.29.21, ŚB 3.29.22, ŚB 3.29.25, ŚB 3.29.27, ŚB 4.9.24, ŚB 4.9.24, ŚB 4.20.9, ŚB 4.28.52, ŚB 4.28.53, ŚB 4.28.55, ŚB 5.5.19, ŚB 7.9.53, ŚB 7.9.53, ŚB 7.9.54, ŚB 7.10.12, ŚB 8.4.17-24, ŚB 8.17.19, ŚB 8.22.35, ŚB 8.24.22, ŚB 8.24.24, ŚB 8.24.24, ŚB 10.16.62, ŚB 10.23.14, ŚB 10.23.32, ŚB 10.27.16, ŚB 10.30.35-36, ŚB 10.30.37, ŚB 10.46.4, ŚB 10.47.36, ŚB 10.47.36, ŚB 10.51.43, ŚB 10.60.14, ŚB 10.60.52, ŚB 10.65.26, ŚB 10.72.29, ŚB 10.73.21, ŚB 10.81.9, ŚB 10.81.20, ŚB 10.86.55, ŚB 10.88.11, ŚB 10.89.10-11, ŚB 11.7.21, ŚB 11.10.34, ŚB 11.11.29-32, ŚB 11.11.33, ŚB 11.11.43-45, ŚB 11.11.47, ŚB 11.12.1-2, ŚB 11.12.7, ŚB 11.12.13, ŚB 11.13.19, ŚB 11.13.20, ŚB 11.13.40, ŚB 11.14.20, ŚB 11.14.27, ŚB 11.14.45, ŚB 11.15.20, ŚB 11.15.31, ŚB 11.16.16, ŚB 11.17.11, ŚB 11.17.32, ŚB 11.17.55, ŚB 11.18.7, ŚB 11.18.9, ŚB 11.18.13, ŚB 11.18.39, ŚB 11.18.40-41, ŚB 11.18.44, ŚB 11.19.5, ŚB 11.19.6, ŚB 11.19.6, ŚB 11.20.27-28, ŚB 11.21.28, ŚB 11.21.43, ŚB 11.21.43, ŚB 11.21.43, ŚB 11.25.10, ŚB 11.25.11, ŚB 11.25.33, ŚB 11.25.34, ŚB 11.26.25, ŚB 11.27.7, ŚB 11.27.9, ŚB 11.27.32, ŚB 11.27.48, ŚB 11.27.53, ŚB 11.29.12, ŚB 11.29.27, CC Ādi 17.76, CC Madhya 7.96, CC Madhya 19.207-209, CC Madhya 19.207-209, CC Madhya 20.137, CC Madhya 20.147-148, CC Madhya 20.147-148, CC Madhya 20.147-148, CC Madhya 24.94, CC Madhya 25.39, CC Madhya 25.137, CC Antya 4.59, CC Antya 20.32, CC Antya 20.47, Śrī brahma-saṁhitā 5.61
Me (Lord Kṛṣṇa) — Bg. 5.29
to Me (the Supreme Lord) — Bg. 6.47
to Me — Bg. 7.23, Bg. 7.28, Bg. 9.28, ŚB 3.21.30, ŚB 10.66.19, ŚB 10.73.23, ŚB 10.81.6-7, ŚB 11.7.1, ŚB 11.12.8, ŚB 11.12.14-15, ŚB 11.16.8, ŚB 11.18.48, ŚB 11.25.22, ŚB 11.27.24, CC Ādi 4.178, CC Madhya 24.189, Śrī brahma-saṁhitā 5.60
Me (Kṛṣṇa) — Bg. 8.13, Bg. 8.14
about Me — Bg. 9.14, Bg. 10.9
on Me — Bg. 9.22, ŚB 11.14.29
unto Me. — Bg. 9.25, Bg. 9.33
of Me — Bg. 9.32, ŚB 10.87.10, ŚB 11.11.25
unto me — Bg. 10.14, ŚB 1.6.20, ŚB 1.14.12, ŚB 1.15.17, ŚB 2.4.3-4, ŚB 2.5.12, ŚB 3.4.10, ŚB 3.4.17, ŚB 3.14.10, ŚB 3.14.22, ŚB 4.27.21, ŚB 4.31.25, ŚB 5.1.37, ŚB 5.8.21, ŚB 5.8.25, ŚB 6.14.25, ŚB 6.18.40, ŚB 7.10.41, ŚB 8.3.4, ŚB 8.19.20, ŚB 9.4.39-40, ŚB 9.4.45, ŚB 9.7.10, ŚB 10.1.13
upon Me — Bg. 12.6-7, Śrī brahma-saṁhitā 5.61
toward Me — Bg. 18.67
from me — ŚB 1.16.25, ŚB 8.12.44
of myself — ŚB 2.5.10
to me — ŚB 3.2.16, ŚB 5.8.20, ŚB 10.14.39, ŚB 10.38.21, ŚB 10.64.18, ŚB 10.64.27-28, ŚB 10.66.6, ŚB 10.69.39, ŚB 12.6.6
from Me — ŚB 3.9.29, ŚB 11.18.48
Me. — ŚB 3.21.31, ŚB 3.29.19, ŚB 6.16.55, ŚB 10.51.39-40, ŚB 11.11.43-45, ŚB 11.12.1-2, ŚB 11.14.25, ŚB 11.18.9, ŚB 11.18.46, ŚB 11.19.3, ŚB 11.21.32, ŚB 11.25.35, ŚB 11.26.1, ŚB 11.27.53
me. — ŚB 4.8.18, ŚB 8.8.22, ŚB 9.16.35, CC Madhya 9.13
attains me — ŚB 4.24.29
My direction — ŚB 4.30.15
me (the earth) — ŚB 5.18.39
at me — ŚB 6.12.16, ŚB 10.60.46
unto me. — ŚB 9.4.52
me (Vasiṣṭha) — ŚB 9.13.2
(or else) me — ŚB 10.50.18
Myself — ŚB 10.60.53, ŚB 10.68.32-33, ŚB 11.17.27, CC Ādi 1.46
for Me — ŚB 11.7.23
with me — ŚB 11.23.30, ŚB 11.26.13