Skip to main content

Word for Word Index

tīrthī-kurvanti
make into a holy place of pilgrimage — ŚB 1.13.10
make into holy places of pilgrimage — CC Ādi 1.63, CC Madhya 10.12
make into holy places — CC Madhya 20.57
kurvanti
they do — Bg. 3.25
they perform — Bg. 5.11, ŚB 10.23.26, CC Madhya 24.305
do render — ŚB 1.2.22
inspires — ŚB 1.3.39
do — ŚB 1.7.10, ŚB 4.6.48, CC Madhya 6.108, CC Madhya 6.186, CC Madhya 17.140, CC Madhya 24.5, CC Madhya 25.159
are keeping — ŚB 1.14.13
act — ŚB 3.9.7
perform — ŚB 3.25.22, ŚB 3.29.4, ŚB 3.32.16
create — ŚB 6.4.31, ŚB 10.30.30, ŚB 11.18.14
effect or bring — ŚB 7.7.39
execute — ŚB 8.20.7, ŚB 10.8.18, ŚB 10.26.21, ŚB 10.80.30
they make — ŚB 9.4.66, ŚB 10.2.30
will give — ŚB 10.2.11-12
such things are done — ŚB 10.6.3
are making — ŚB 10.15.7
they show — ŚB 10.29.33
they award — ŚB 11.19.4
cause — ŚB 11.21.11
they create — ŚB 11.23.48
kurvanti-pada
the word kurvantiCC Madhya 24.25