Skip to main content

Word for Word Index

kichu alpa-dūre
a little bit away from the Lord. — CC Antya 1.28
kichu avaśiṣṭa nāi
there were no remnants left. — CC Antya 2.62
kichu nā balibe
he will not say anything. — CC Madhya 7.40
kichu bheda
any difference — CC Antya 2.67
kichu nāhi bhāsa
there is no advancement. — CC Antya 8.75
kichu nā bolaya
does not say anything — CC Antya 20.23
kichu bujhana nā yāya
no one can understand. — CC Antya 12.85
cintā kichu nāi
don’t be worried — CC Ādi 14.82
āmi kichu nāhi cāhi
I don’t want any — CC Madhya 24.246
nāhi kichu doṣa
there was no fault — CC Antya 7.99
kichu ha-uk
whatever it may be — CC Ādi 14.82
āmā haite kichu naya
it is not possible for Me to do anything. — CC Antya 9.42
āmā haite kichu nahe
I cannot do anything — CC Antya 9.148
kichu haya
there is something. — CC Madhya 8.96
is there — CC Madhya 25.98
ye kichu labhya haya
whatever is obtained — CC Antya 9.143
kichu kahe
says something — CC Madhya 11.137
keha kichu kahe
someone says something — CC Antya 3.97
kichu kahena uttara
began to say something critical. — CC Antya 8.48
kichu sandeha nā kara
do not be doubtful. — CC Antya 2.56
kichu kare nivedana
submits some appeals. — CC Madhya 15.148
kichu nā khāila
I have not eaten anything. — CC Madhya 3.93
kichu khā’na
eats something — CC Madhya 12.172
kichu mithyā nahe
there is no falsity. — CC Ādi 5.132
kichu-mātra
something about them — CC Ādi 12.78
kichu
any — CC Ādi 2.100, CC Ādi 3.105-106, CC Ādi 4.111, CC Ādi 5.208, CC Ādi 6.10, CC Madhya 1.214, CC Madhya 1.225, CC Madhya 1.229, CC Madhya 2.69, CC Madhya 2.90, CC Madhya 5.105, CC Madhya 6.79, CC Madhya 6.93, CC Madhya 11.4, CC Madhya 14.126, CC Madhya 15.178, CC Madhya 17.108, CC Madhya 18.59, CC Madhya 18.183, CC Madhya 19.49, CC Madhya 20.13, CC Madhya 24.9, CC Antya 7.91, CC Antya 7.98, CC Antya 7.101, CC Antya 9.53, CC Antya 9.142, CC Antya 11.38, CC Antya 14.77, CC Antya 15.73, CC Antya 18.85
something — CC Ādi 4.232, CC Ādi 6.119, CC Ādi 7.33, CC Ādi 7.62, CC Ādi 7.170, CC Ādi 12.33, CC Ādi 12.79, CC Ādi 13.49, CC Ādi 13.50, CC Ādi 13.76, CC Ādi 13.101, CC Ādi 13.121, CC Ādi 14.84, CC Ādi 16.35, CC Ādi 16.46, CC Ādi 16.88, CC Ādi 17.27, CC Ādi 17.28, CC Ādi 17.47, CC Ādi 17.216, CC Madhya 1.11-12, CC Madhya 1.21, CC Madhya 1.68, CC Madhya 1.168, CC Madhya 1.221, CC Madhya 2.39, CC Madhya 2.91, CC Madhya 3.62, CC Madhya 3.84, CC Madhya 3.213, CC Madhya 4.24, CC Madhya 4.119, CC Madhya 5.50, CC Madhya 5.152, CC Madhya 6.68, CC Madhya 6.77, CC Madhya 6.120, CC Madhya 6.179, CC Madhya 6.188, CC Madhya 6.190, CC Madhya 8.74, CC Madhya 8.118, CC Madhya 9.252, CC Madhya 11.44, CC Madhya 12.171, CC Madhya 12.175, CC Madhya 13.96, CC Madhya 14.83, CC Madhya 16.141, CC Madhya 16.244, CC Madhya 17.164, CC Madhya 17.208, CC Madhya 18.139, CC Madhya 20.405, CC Madhya 22.114, CC Madhya 24.3, CC Madhya 24.8, CC Madhya 24.9, CC Madhya 25.46, CC Madhya 25.272, CC Madhya 25.281, CC Antya 1.9, CC Antya 1.36, CC Antya 1.74, CC Antya 1.178, CC Antya 1.187, CC Antya 2.73, CC Antya 3.98, CC Antya 3.111, CC Antya 4.128, CC Antya 5.4, CC Antya 5.28, CC Antya 5.57, CC Antya 5.62, CC Antya 6.32, CC Antya 6.42, CC Antya 6.49, CC Antya 6.273, CC Antya 7.112, CC Antya 8.82, CC Antya 9.83, CC Antya 10.107, CC Antya 10.113, CC Antya 12.78, CC Antya 14.104, CC Antya 16.139
some — CC Ādi 5.146, CC Ādi 5.172, CC Ādi 6.116, CC Ādi 7.31-32, CC Ādi 7.60, CC Ādi 8.47, CC Ādi 10.123, CC Ādi 12.32, CC Ādi 14.41, CC Ādi 17.326, CC Madhya 1.37, CC Madhya 2.89, CC Madhya 4.64, CC Madhya 4.88, CC Madhya 4.91, CC Madhya 5.147, CC Madhya 5.152, CC Madhya 6.57, CC Madhya 9.31, CC Madhya 9.84, CC Madhya 12.175, CC Madhya 12.201, CC Madhya 13.185, CC Madhya 15.62, CC Madhya 15.102, CC Madhya 15.186, CC Madhya 15.224, CC Madhya 15.260, CC Madhya 17.83, CC Madhya 18.24, CC Madhya 18.135, CC Madhya 18.146, CC Madhya 19.70, CC Madhya 20.24, CC Madhya 20.34, CC Madhya 20.74, CC Madhya 20.183, CC Madhya 21.76, CC Antya 1.39, CC Antya 1.68, CC Antya 2.66, CC Antya 2.122, CC Antya 3.96, CC Antya 3.235, CC Antya 4.165, CC Antya 6.24, CC Antya 6.319, CC Antya 7.80, CC Antya 7.81, CC Antya 8.52, CC Antya 8.63, CC Antya 8.89, CC Antya 8.89, CC Antya 9.31, CC Antya 9.59, CC Antya 9.124, CC Antya 9.124, CC Antya 10.79, CC Antya 10.132, CC Antya 12.112, CC Antya 12.128, CC Antya 12.143, CC Antya 12.145, CC Antya 13.66, CC Antya 14.56, CC Antya 16.105, CC Antya 17.62, CC Antya 18.60, CC Antya 18.78, CC Antya 18.78, CC Antya 20.89, CC Antya 20.101, CC Antya 20.125
anything — CC Ādi 5.194, CC Ādi 6.105-106, CC Ādi 7.5, CC Ādi 16.103, CC Ādi 17.29, CC Ādi 17.107, CC Ādi 17.110, CC Madhya 3.145, CC Madhya 4.78, CC Madhya 4.122, CC Madhya 4.161, CC Madhya 5.44, CC Madhya 5.150, CC Madhya 8.289, CC Madhya 14.11, CC Madhya 24.8, CC Madhya 24.325, CC Antya 2.146, CC Antya 5.32, CC Antya 5.98, CC Antya 5.129, CC Antya 6.19, CC Antya 7.161, CC Antya 8.54, CC Antya 12.38, CC Antya 12.59, CC Antya 12.110, CC Antya 12.135, CC Antya 12.138, CC Antya 13.82
that — CC Ādi 7.100
a little — CC Madhya 11.128, CC Madhya 12.202, CC Madhya 14.236
somewhat — CC Madhya 12.166, CC Madhya 15.143, CC Antya 4.36, CC Antya 4.165, CC Antya 7.89, CC Antya 18.63, CC Antya 19.29, CC Antya 19.54
even a little — CC Madhya 15.171
little — CC Antya 6.219
kona kichu
something uncommon — CC Ādi 14.59
ye kichu
whatever — CC Ādi 16.109, CC Madhya 1.9, CC Madhya 19.21, CC Antya 20.76
kichu ye
whatever little — CC Madhya 2.84
āra kichu
anything else — CC Madhya 7.36
kichu āya
does any come — CC Madhya 24.279
kichu kārya nāi
there is no such need — CC Madhya 24.280

Filter by hierarchy