Skip to main content

Word for Word Index

yat kiñcana
whatever — ŚB 5.26.18
kiñcana
any — Bg. 3.22
all that — ŚB 1.4.13
something — ŚB 1.5.14
anything — ŚB 2.1.19, ŚB 3.8.18, ŚB 4.8.77, ŚB 4.20.21, ŚB 5.14.20, ŚB 6.4.41, ŚB 9.9.44
that something which — ŚB 6.4.32
toward any one of them — ŚB 7.10.20
even the slightest thing — ŚB 8.9.23
anything whatsoever. — ŚB 9.1.8
at all. — ŚB 10.14.56
anything. — ŚB 10.39.2, ŚB 10.73.35
any. — ŚB 10.80.37
na kiñcana
nothing — ŚB 10.82.34