Skip to main content

Word for Word Index

karoti
do — Bg. 4.20
performs — Bg. 5.10, Bg. 6.1, ŚB 7.7.41, ŚB 11.13.11
does — ŚB 1.16.16, ŚB 2.9.14, ŚB 3.5.13, ŚB 7.9.20, ŚB 11.2.46, CC Madhya 22.73
does them — ŚB 2.4.7, ŚB 3.5.5
everyone does so — ŚB 3.5.2
discriminates — ŚB 3.29.26
he performs — ŚB 3.30.7, ŚB 11.28.30
he creates — ŚB 3.31.29
he does — ŚB 3.31.30, ŚB 3.31.43
makes — ŚB 3.31.38, ŚB 8.2.4, ŚB 8.23.16, CC Madhya 17.80, CC Madhya 24.61
acts upon — ŚB 4.11.18
perform — ŚB 4.20.30
used to act — ŚB 4.25.54
works — ŚB 4.29.15
can do — ŚB 5.1.17
it makes. — ŚB 5.8.23
he used to act — ŚB 5.9.9-10
he used to do — ŚB 5.9.11
performing — ŚB 5.18.38
moves — ŚB 5.21.8-9
he acts — ŚB 6.1.9
executes — ŚB 8.5.46
presents — ŚB 10.7.1-2
carries out — ŚB 10.36.39
will make — ŚB 10.46.35
is giving — ŚB 10.47.40
one performs — ŚB 10.51.52
He makes — ŚB 10.81.35
one does — ŚB 11.2.36
is performing — ŚB 11.4.1
turns — ŚB 11.14.19
na karoti
never does anything — Bg. 13.32
does not do — ŚB 4.29.41
he does not do — ŚB 11.7.11
sa-phalī-karoti
makes successful — CC Ādi 4.117, CC Madhya 8.190
pavitrī-karoti
sanctifies. — ŚB 5.7.10
sma karoti
used to perform — ŚB 5.9.5