Skip to main content

Word for Word Index

karhicit
hardly — ŚB 1.5.10
at any time — ŚB 1.6.24, ŚB 1.16.26-30, ŚB 3.9.13, ŚB 3.27.17, ŚB 4.12.26, ŚB 4.22.34, ŚB 5.4.18, ŚB 5.6.18, ŚB 10.11.57, ŚB 11.8.14, ŚB 11.17.27, CC Ādi 1.46, CC Madhya 22.162
anywhere — ŚB 1.8.29
whatsoever — ŚB 1.9.16
at any time. — ŚB 1.10.6, ŚB 1.11.33, ŚB 3.27.26, ŚB 4.24.30, ŚB 6.8.37, ŚB 7.2.44, ŚB 7.3.37-38, ŚB 7.15.35, ŚB 8.20.2, ŚB 9.18.30
or by anyone — ŚB 1.13.19
anything like complacence. — ŚB 2.9.37
ever — ŚB 3.25.38, ŚB 3.32.39, ŚB 10.54.14, ŚB 11.2.35, ŚB 12.12.51
sometimes — ŚB 4.29.28, ŚB 7.13.31, ŚB 10.35.6-7, CC Ādi 8.19
at any time or with anyone — ŚB 5.6.3
sometimes. — ŚB 8.16.8
some time ago — ŚB 10.1.29
and sometimes — ŚB 10.18.15
for any duration of time at all. — ŚB 10.44.9
ever. — ŚB 10.51.37, ŚB 10.71.6, ŚB 10.84.62
on one occasion — ŚB 10.60.1
once — ŚB 10.89.26-27
na karhicit
never — ŚB 1.5.14, ŚB 10.84.13