Skip to main content

Word for Word Index

kakubhaḥ
directions — ŚB 3.1.40, ŚB 8.2.2-3
all directions — ŚB 3.13.24, ŚB 7.4.24, ŚB 10.10.28, ŚB 10.71.14
the directions — ŚB 4.1.53, ŚB 10.66.39, ŚB 12.9.28-29
Kakubha — ŚB 5.19.16
the ten directions — ŚB 7.8.33
all the directions — ŚB 8.20.25-29
of the horizon — ŚB 10.29.2
all the quarters of the sky — ŚB 10.70.18