Skip to main content

Word for Word Index

bhaṭṭere kahilā
said to Vallabha Bhaṭṭācārya — CC Madhya 19.68
bhāla-i kahilā
You have said very nicely — CC Ādi 15.10
bhālata’ kahila
he has spoken very well — CC Madhya 16.269
ei ta’ kahila
thus I have described — CC Madhya 7.151
eteka kahilā
spoke like this — CC Antya 9.45
gosāñi kahila
Śrī Caitanya Mahāprabhu replied — CC Madhya 10.135
govinde kahilā
he advised Govinda. — CC Antya 12.104
haridāsa kahilā
Haridāsa informed Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Antya 1.48
jagadānandere kahila
informed Jagadānanda — CC Antya 12.110
jānāre kahila
informed the prince — CC Antya 9.51
kahila
has been said — CC Ādi 4.159
has been spoken — CC Ādi 4.229
described — CC Ādi 5.3, CC Ādi 6.3, CC Ādi 6.119, CC Ādi 7.168, CC Ādi 10.163, CC Ādi 16.15, CC Madhya 7.120
explained — CC Ādi 5.179, CC Ādi 14.75, CC Ādi 14.92, CC Ādi 17.72, CC Madhya 1.286, CC Madhya 4.136
said — CC Ādi 7.62, CC Ādi 13.88, CC Ādi 13.121, CC Ādi 17.214, CC Madhya 5.108, CC Madhya 6.244, CC Madhya 6.247, CC Madhya 10.22, CC Madhya 12.12, CC Madhya 12.73, CC Madhya 12.125, CC Madhya 15.40, CC Madhya 16.265-266, CC Madhya 17.76, CC Madhya 19.97, CC Madhya 20.49, CC Antya 6.233
I have spoken — CC Ādi 13.6, CC Ādi 14.3, CC Ādi 14.4
say. — CC Ādi 14.96
addressed. — CC Ādi 16.98
it was said — CC Ādi 17.310
told — CC Madhya 3.180, CC Madhya 4.149
informed — CC Madhya 3.187, CC Madhya 4.116, CC Madhya 10.79, CC Madhya 11.168, CC Antya 12.151
say — CC Madhya 4.122
spoke. — CC Madhya 5.37, CC Madhya 6.48, CC Madhya 9.300, CC Madhya 16.268
he said — CC Madhya 5.73
spoke — CC Madhya 5.113, CC Madhya 5.131, CC Madhya 8.293, CC Madhya 19.94, CC Antya 2.164, CC Antya 6.257, CC Antya 9.145
He informed — CC Madhya 7.43
I have explained — CC Madhya 7.112
is described — CC Madhya 7.150
has spoken — CC Madhya 8.30
I have said — CC Madhya 8.150
I requested. — CC Madhya 9.357
I have described — CC Madhya 10.189, CC Madhya 13.205, CC Antya 3.46, CC Antya 9.149
ordered — CC Madhya 12.96
said. — CC Madhya 12.148, CC Madhya 20.89
he spoke — CC Madhya 15.257
they informed. — CC Madhya 19.31
I have described. — CC Madhya 19.255, CC Madhya 25.221
narrated. — CC Madhya 20.41
declared — CC Madhya 25.160
explained. — CC Madhya 25.162