Skip to main content

Word for Word Index

kaḥ api
anyone — ŚB 8.15.29
someone — ŚB 11.8.25-26
some — CC Antya 1.168
kaḥ vā arthaḥ
what interest — ŚB 1.5.17
kaḥ bhavān
“who are You, sir?” — ŚB 11.13.20
ejat-kaḥ
with the head always trembling — ŚB 9.6.41-42
kaḥ tvam
who are you — ŚB 5.10.16
kaḥ vā
who is that person — ŚB 5.3.14
who possibly — CC Ādi 3.27, CC Antya 7.15
kaḥ nu īśa
O my Lord — ŚB 3.4.15
kaḥ
who — Bg. 8.2, Bg. 11.31, Bg. 16.13-15, ŚB 1.1.16, ŚB 1.2.15, ŚB 1.12.10, ŚB 1.18.21, ŚB 2.3.12, ŚB 3.1.15, ŚB 3.1.44, ŚB 3.2.19, ŚB 3.8.18, ŚB 3.13.50, ŚB 3.14.17, ŚB 3.15.32, ŚB 3.15.32, ŚB 3.16.9, ŚB 3.19.27, ŚB 3.20.6, ŚB 3.22.16, ŚB 3.31.18, ŚB 3.31.37, ŚB 4.1.26-27, ŚB 4.11.23, ŚB 4.13.45, ŚB 4.14.33, ŚB 4.15.24, ŚB 4.17.3, ŚB 4.20.6, ŚB 4.21.10, ŚB 4.22.47, ŚB 4.24.67, ŚB 4.25.27, ŚB 4.28.52, ŚB 5.1.39, ŚB 5.4.6, ŚB 5.6.5, ŚB 5.6.15, ŚB 5.10.12, ŚB 5.15.9, ŚB 5.17.19, ŚB 5.18.11, ŚB 5.18.23, ŚB 5.25.12, ŚB 6.7.12, ŚB 6.10.4, ŚB 6.10.32, ŚB 6.15.2, ŚB 6.18.41, ŚB 7.2.60, ŚB 7.2.60, ŚB 7.3.19, ŚB 7.6.10, ŚB 8.3.6, ŚB 8.22.17, ŚB 8.24.25, ŚB 9.14.23, ŚB 10.1.4, ŚB 10.14.21, ŚB 10.16.3, ŚB 10.31.16, ŚB 10.34.11, ŚB 10.42.3, ŚB 10.44.47, ŚB 10.47.1-2, ŚB 10.47.48, ŚB 10.51.13, ŚB 10.51.27, ŚB 10.51.55, ŚB 10.52.20, ŚB 10.55.31, ŚB 10.57.12-13, ŚB 10.57.14, ŚB 10.58.41, ŚB 10.64.7, ŚB 10.68.39, ŚB 10.70.38, ŚB 10.72.19, ŚB 10.80.2, ŚB 10.85.20, ŚB 10.86.33, ŚB 10.87.24, ŚB 10.89.1, ŚB 10.89.40, ŚB 10.90.42, ŚB 11.2.2, ŚB 11.8.41, ŚB 11.13.23, ŚB 11.17.5-6, ŚB 11.18.10, ŚB 11.23.23, ŚB 11.26.15, ŚB 11.29.5, ŚB 11.29.5, ŚB 11.29.38, CC Ādi 4.125, CC Ādi 4.146, CC Madhya 7.73, CC Madhya 8.149, CC Madhya 8.206, CC Madhya 19.98, CC Madhya 19.210, CC Madhya 20.182, CC Madhya 21.9, CC Antya 1.167, CC Antya 1.190, CC Antya 7.42, CC Antya 20.156, NOI 10
Brahmā (or arkaḥ – Sūrya). — ŚB 1.7.18
who are — ŚB 1.17.5
who is he — ŚB 1.17.12, ŚB 1.18.14
who else — ŚB 1.19.6, ŚB 2.2.7, ŚB 3.2.18, ŚB 3.6.35, ŚB 3.13.43
Brahmā — ŚB 2.1.32, ŚB 10.14.2
whoever — ŚB 3.3.23
who is that man — ŚB 3.5.11, ŚB 4.24.55
Brahmā, the original living creature — ŚB 3.6.19
what — ŚB 3.19.36, ŚB 3.20.34, ŚB 3.22.18, ŚB 4.6.7, ŚB 4.29.Texts 29.1a-2a, ŚB 5.3.4-5, ŚB 5.24.26, ŚB 6.9.36, ŚB 6.14.41, ŚB 6.16.42, ŚB 6.17.20, ŚB 6.17.20, ŚB 6.17.20, ŚB 6.17.20, ŚB 6.18.32, ŚB 6.18.40, ŚB 6.18.75, ŚB 7.6.9, ŚB 7.7.38, ŚB 8.12.39, ŚB 8.16.13, ŚB 8.20.7, ŚB 9.5.15, ŚB 9.18.43, ŚB 10.23.27, ŚB 10.24.3, ŚB 10.48.26, ŚB 10.49.28, ŚB 10.72.26, ŚB 10.87.34, ŚB 10.88.38-39, ŚB 11.10.17, ŚB 11.10.20, ŚB 11.19.20-24, ŚB 11.28.25, CC Ādi 17.281, CC Madhya 9.150, CC Madhya 22.96, CC Antya 1.145, Īśo 7, Īśo 7
who (Dakṣa) — ŚB 4.2.2, ŚB 4.3.15
Dakṣa — ŚB 4.3.20
who (is) — ŚB 4.14.25, ŚB 4.14.28
who is that — ŚB 4.26.15
who is that person — ŚB 5.5.17, ŚB 9.9.4, ŚB 10.10.12
Prajāpati Dakṣa — ŚB 6.5.23
the prajāpatiŚB 6.6.33-36
who (is there) — ŚB 7.9.21
what is that — ŚB 7.9.42
the prajāpatisŚB 8.5.39
Kaśyapa Muni — ŚB 8.16.18
who is there — ŚB 10.10.32
Lord Brahmā — ŚB 10.13.58
which — ŚB 10.45.47
what is — ŚB 11.13.22, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32
who is — ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32, ŚB 11.19.28-32
any — ŚB 12.8.2-5
who. — NOI 9