Skip to main content

Word for Word Index

kaśyapa-dāyādān
the sons of Kaśyapa — ŚB 6.18.10
kaśyapa-dāyādāḥ
descendants of Kaśyapa Muni — ŚB 8.9.7
you are all descendants of Kaśyapa Muni — ŚB 8.9.9
kaśyapa
Kaśyapa — ŚB 1.9.8
kaśyapa-patnīnām
of the wives of Kaśyapa — ŚB 6.6.24-26
kaśyapa-nandanāḥ
the sons of Kaśyapa (both the demigods and the demons) — ŚB 8.7.5
kaśyapa-āṅgirasa-ādayaḥ
Kaśyapa, Āṅgirasa and others — ŚB 12.7.4