Skip to main content

Word for Word Index

kaśyapāt
from Kaśyapa — ŚB 6.18.55
by Kaśyapa Muni — ŚB 8.13.6
from His father, Kaśyapa — ŚB 8.19.30
by the semen of Kaśyapa Muni — ŚB 10.3.42