Skip to main content

Word for Word Index

hṛdi kṛtvā
keeping in the heart — ŚB 1.13.60
kṛtvā
doing so — Bg. 2.38, ŚB 2.7.14, ŚB 4.26.21, ŚB 9.5.17
doing — Bg. 4.22, Bg. 18.68, ŚB 3.13.8, ŚB 10.42.17, ŚB 10.56.40-42
keeping — Bg. 5.27-28, Bg. 5.27-28, ŚB 11.13.20, CC Antya 11.1
making — Bg. 6.11-12, Bg. 6.25, ŚB 4.18.12, ŚB 4.18.14, ŚB 4.18.15, ŚB 4.18.17, ŚB 4.18.23-24, ŚB 4.22.40, ŚB 7.8.28, ŚB 8.6.22-23, ŚB 8.6.22-23, ŚB 9.14.44-45, ŚB 9.16.18-19, ŚB 10.33.19, ŚB 10.36.13, ŚB 10.58.45, ŚB 10.67.19-21, ŚB 10.72.9, ŚB 11.1.2, ŚB 11.31.26
after doing — Bg. 18.8
by assumption of — ŚB 1.3.19
having done — ŚB 1.7.8, ŚB 4.19.39, ŚB 10.39.3
having been taken by — ŚB 1.13.27
having selected — ŚB 1.16.3
placing — ŚB 3.14.6, ŚB 6.12.27-29, ŚB 10.29.29, ŚB 10.32.8, ŚB 11.27.46, ŚB 11.30.28-32
having shown — ŚB 3.21.31
having put — ŚB 3.31.8
turned — ŚB 3.31.23
after placing — ŚB 4.4.25
having placed — ŚB 4.6.38
having misidentified — ŚB 4.7.44
performing — ŚB 4.8.43, ŚB 6.16.13, ŚB 7.2.17, ŚB 10.41.2
after performing — ŚB 4.8.69
keeping it — ŚB 5.18.39
after offering — ŚB 6.17.1, ŚB 10.58.4
receiving properly — ŚB 6.19.24
executing — ŚB 8.6.32, ŚB 10.66.27-28
expanding — ŚB 8.7.8
thereafter doing — ŚB 8.16.42
taking — ŚB 8.16.43, ŚB 10.25.19
after making — ŚB 8.18.19
accepting — ŚB 9.16.18-19, ŚB 9.16.30
considering such an ocean — ŚB 10.1.5-7
making (the bow) — ŚB 10.83.23
having performed — ŚB 11.1.1, ŚB 11.1.11-12
offering — ŚB 11.13.20
exerting — ŚB 12.2.40
expressing — ŚB 12.3.9-13
having installed — CC Madhya 24.112, CC Madhya 24.144, CC Madhya 25.156
ātmasāt kṛtvā
again identifying with the self — ŚB 7.15.37
claiming as his own — ŚB 10.10.12
yat kṛtvā
after doing which action — ŚB 9.4.39-40
kṛtvā namaḥ
paying obeisances — ŚB 10.22.19
sajyam kṛtvā
stringing it — ŚB 10.83.25-26