Skip to main content

Word for Word Index

śrīyā puṣṭyā gīrā kāntyā kīrtyā tuṣṭyā ilayā ūrjayā
by His internal potencies Śrī, Puṣṭi, Gīr, Kānti, Kīrti, Tuṣṭi, Ilā and Ūrjā — ŚB 10.39.53-55
kīrtyā
by reputation — ŚB 4.22.63
by his reputation — ŚB 5.15.16
especially by His name and fame — ŚB 10.8.19, ŚB 10.26.22
by chanting — CC Ādi 7.94, CC Madhya 9.262, CC Madhya 23.41, CC Madhya 25.141, CC Antya 3.179