Skip to main content

Word for Word Index

japa-yajñaḥ
chanting — Bg. 10.25
japa-yajñena
by chanting mantrasŚB 4.30.3
japa
chanting or reciting mantrasŚB 7.9.46
private chanting of mantrasŚB 10.47.24
while chanting mantras to oneself — ŚB 11.17.24
chant — CC Ādi 7.72
chanting — CC Ādi 16.96, CC Madhya 6.258, CC Madhya 21.119
chanting softly — CC Madhya 22.123
murmuring — CC Madhya 24.337
siddha-mantra-japa
chanting of a perfect mantraCC Antya 16.143