Skip to main content

Word for Word Index

abodha-jātaḥ
produced from ignorance — ŚB 5.5.5
jātaḥ asi
you were born — ŚB 9.20.1
jātaḥ
born of — ŚB 1.1.12, ŚB 3.2.25
took birth — ŚB 1.3.13, ŚB 3.25.1, ŚB 6.18.3-4, ŚB 7.10.18, ŚB 8.1.25
advented — ŚB 1.3.21, ŚB 4.13.19-20
was begotten — ŚB 1.4.14
You were born — ŚB 1.8.34
was born — ŚB 2.7.2, ŚB 3.20.13, ŚB 4.28.32, ŚB 8.19.5, ŚB 8.19.30, ŚB 9.7.9, ŚB 9.13.16, ŚB 9.14.46, ŚB 9.24.3-4, ŚB 10.8.14, ŚB 10.26.17
having appeared — ŚB 2.7.26
is born — ŚB 3.2.15, ŚB 10.84.39
born — ŚB 3.5.20, ŚB 4.15.6, ŚB 7.1.3, ŚB 7.2.42, ŚB 7.5.17, ŚB 7.9.26, ŚB 10.3.43, ŚB 10.43.24, ŚB 10.51.14, ŚB 10.60.2, ŚB 12.5.2
so becomes — ŚB 3.6.31
being generated — ŚB 3.6.33
appeared — ŚB 3.13.6, ŚB 3.24.29, ŚB 3.26.61, ŚB 7.1.19
born. — ŚB 3.33.2
produced — ŚB 4.20.4, ŚB 8.5.35
being born — ŚB 8.13.23
one who is already born — ŚB 8.23.29
has been born — ŚB 9.7.10
thus born — ŚB 9.13.13
one is born — ŚB 9.20.21
after taking birth as the son of Vasudeva — ŚB 9.24.66
has already been born — ŚB 10.4.12
taken birth — ŚB 10.23.48-49
have taken birth — ŚB 10.30.21
taking birth — ŚB 10.55.2, ŚB 11.4.22
there arose — ŚB 10.58.48
begotten — ŚB 10.61.8-9
one who was born — ŚB 10.76.29
it has arisen — ŚB 11.8.37
was generated — ŚB 11.24.6