Skip to main content

Word for Word Index

darbha-jātīnām
among all types of grass — ŚB 11.16.30
dvi-jātīnām
to the brāhmaṇasŚB 10.17.18
jātīnām
of the kingdoms — ŚB 2.6.5
saṅkara-jātīnām
of the mixed classes of men (those other than the four divisions) — ŚB 7.11.30
kṛṣṇa-jātīnām
of the descendants of Lord Kṛṣṇa — ŚB 10.61.19