Skip to main content

Word for Word Index

daśām imām
to this condition — ŚB 7.8.50
imam
all these — Bg. 1.28, ŚB 9.4.65
this — Bg. 2.33, Bg. 4.1, Bg. 9.33, Bg. 13.34, Bg. 16.13-15, Bg. 17.7, Bg. 18.70, Bg. 18.74, Bg. 18.76, ŚB 1.6.23, ŚB 1.8.41, ŚB 1.13.26, ŚB 1.19.5, ŚB 1.19.24, ŚB 2.2.15, ŚB 2.4.3-4, ŚB 3.3.21, ŚB 3.14.34, ŚB 3.19.27, ŚB 3.24.37, ŚB 3.25.39-40, ŚB 4.20.5, ŚB 4.20.11, ŚB 4.24.76, ŚB 4.29.54, ŚB 5.5.32, ŚB 5.8.27, ŚB 5.15.16, ŚB 5.18.29, ŚB 6.1.20, ŚB 6.2.36-37, ŚB 6.3.35, ŚB 6.4.52, ŚB 6.8.11, ŚB 6.14.9, ŚB 6.14.55, ŚB 6.15.28, ŚB 6.17.40, ŚB 7.2.27, ŚB 7.5.50, ŚB 7.8.9, ŚB 7.13.11, ŚB 7.13.25, ŚB 8.4.10, ŚB 8.15.25, ŚB 8.23.6, ŚB 9.6.50, ŚB 10.10.9, ŚB 10.49.25, ŚB 10.63.41, ŚB 11.2.14, ŚB 11.5.52, ŚB 11.7.24, ŚB 11.9.9, ŚB 11.20.13, ŚB 11.22.61, ŚB 11.23.23, ŚB 11.23.49, ŚB 11.25.33, ŚB 11.26.1, ŚB 11.28.41, ŚB 12.6.34, ŚB 12.6.40-41, ŚB 12.6.70, ŚB 12.10.4, ŚB 12.11.1, CC Ādi 2.21
this science — Bg. 4.2
these — Bg. 9.8
thus — ŚB 1.5.39
him — ŚB 1.7.35, ŚB 10.68.3
now present before me — ŚB 1.9.42
unto the Supreme Lord — ŚB 3.7.37
this (material world) — ŚB 3.14.48
this body — ŚB 4.29.61
this child — ŚB 9.20.38
this exalted position — ŚB 10.9.20
of this — ŚB 10.39.15
in this — ŚB 10.69.40
this (earth) — ŚB 10.78.1-2
the following — ŚB 10.88.13
this (āśrama) — ŚB 11.4.8
this (as pointed out in the previous verse) — ŚB 11.5.13
Him — ŚB 11.8.31
this (love of Godhead) — CC Madhya 8.78
lokam imam
to this planet — ŚB 3.32.21
tam imam
that very — ŚB 3.25.14
him — ŚB 10.55.14
mantram imam
this mantra, which is nondifferent from Nārāyaṇa — ŚB 6.5.27-28
imām
this — Bg. 2.39, ŚB 1.6.32, ŚB 1.15.36, ŚB 3.28.44, ŚB 4.25.26, ŚB 4.25.29, ŚB 4.25.37, ŚB 5.6.7, ŚB 5.13.24, ŚB 5.18.28, ŚB 5.18.34, ŚB 5.19.29-30, ŚB 6.8.38, ŚB 8.2.31, ŚB 8.19.5, ŚB 9.4.21, ŚB 9.6.11, ŚB 9.15.14, ŚB 9.18.38, ŚB 10.4.6, ŚB 10.34.12-13, ŚB 11.4.20, ŚB 11.23.37, ŚB 11.23.41, ŚB 11.26.4, ŚB 11.28.44, ŚB 11.29.1, ŚB 12.1.10, ŚB 12.4.42, ŚB 12.4.43, ŚB 12.5.2, ŚB 12.6.67, CC Antya 1.146, NOI 1, Śrī brahma-saṁhitā 5.57
all these — ŚB 1.3.14, ŚB 4.9.6
her — ŚB 3.22.11, ŚB 10.1.45
this. — ŚB 4.17.6-7, ŚB 4.28.1, ŚB 8.9.12, ŚB 12.6.35
unto the planet earth — ŚB 4.18.28
this way — ŚB 4.22.16
this earth — ŚB 4.28.48, ŚB 5.1.38
all this — ŚB 4.31.28
these — ŚB 5.15.8
this entire universe — ŚB 8.13.13
like this (destruction). — ŚB 9.10.27
this land — ŚB 9.11.29
Devakī — ŚB 10.1.49-50
to this — ŚB 10.44.47, ŚB 10.64.8
of this (earth) — ŚB 11.2.18