Skip to main content

Word for Word Index

iṅho
this one — CC Ādi 2.29
Advaita Ācārya — CC Ādi 6.40
this gentleman — CC Madhya 5.73
Nityānanda — CC Madhya 5.157
this person — CC Madhya 6.49
He — CC Madhya 6.52, CC Madhya 6.72, CC Madhya 17.163, CC Madhya 19.100, CC Madhya 20.278
Lord Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya 6.79
Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya 6.200, CC Madhya 14.14
he — CC Madhya 7.39, CC Madhya 11.174, CC Madhya 14.217, CC Madhya 15.94, CC Madhya 15.120, CC Madhya 19.69, CC Antya 6.234
this — CC Madhya 14.139
here — CC Madhya 14.217
he (Vāsudeva Datta) — CC Madhya 15.95
Sārvabhauma Bhaṭṭācārya — CC Madhya 15.294
Gadādhara Paṇḍita — CC Madhya 16.278
this man — CC Madhya 17.17
him — CC Madhya 19.69
that Lord Mahā-Viṣṇu — CC Madhya 20.282
Rūpa Gosvāmī — CC Antya 1.88
this Sanātana Gosvāmī — CC Antya 4.87
iṅho nāhi jībe
he will not live (he will commit suicide). — CC Madhya 25.192

Filter by hierarchy