Skip to main content

Word for Word Index

hitvā
losing — Bg. 2.33
rejecting — ŚB 1.2.26, ŚB 9.22.21-24, ŚB 10.30.35-36, ŚB 10.60.11, ŚB 10.60.39, ŚB 10.70.28
having given up — ŚB 1.6.23, ŚB 3.21.17, ŚB 3.32.19, ŚB 3.33.20, ŚB 10.20.35
quitting — ŚB 1.12.28
leaving aside — ŚB 1.18.20, ŚB 5.18.27, ŚB 10.50.18, ŚB 10.63.17, ŚB 10.80.25-26, ŚB 10.88.11
giving up — ŚB 2.10.6, ŚB 3.1.2, ŚB 3.9.15, ŚB 4.8.14, ŚB 4.12.52, ŚB 4.13.47, ŚB 4.14.23, ŚB 4.19.17, ŚB 4.19.21, ŚB 4.28.34, ŚB 4.28.43, ŚB 4.28.53, ŚB 5.18.13, ŚB 5.18.14, ŚB 6.2.27, ŚB 6.2.38, ŚB 6.2.43, ŚB 7.1.30, ŚB 7.5.5, ŚB 7.5.35, ŚB 7.10.13, ŚB 7.11.32, ŚB 7.13.29, ŚB 8.13.13, ŚB 8.15.32, ŚB 9.7.25-26, ŚB 9.9.47, ŚB 9.9.48, ŚB 10.23.47, ŚB 10.34.9, ŚB 10.38.27, ŚB 10.47.61, ŚB 11.5.18, ŚB 11.14.28, ŚB 11.15.23, ŚB 11.21.1, ŚB 11.29.38, ŚB 12.2.40, ŚB 12.2.43, ŚB 12.3.37, ŚB 12.7.21, ŚB 12.8.44, CC Ādi 5.35, CC Ādi 12.1, CC Madhya 19.207-209, CC Madhya 24.123, CC Madhya 24.135, CC Madhya 25.77, CC Antya 1.155, CC Antya 7.47
disregarding — ŚB 3.29.22
after quitting — ŚB 3.30.31
passing over — ŚB 4.6.28
after giving up — ŚB 4.7.58, ŚB 4.29.Texts 29.1a-2a
leaving behind — ŚB 4.12.32
giving up (all these ambitions and paraphernalia) — ŚB 9.4.65
they can nonetheless give up — ŚB 9.9.15
abandoning — ŚB 10.16.63, ŚB 10.25.4, ŚB 10.27.7, ŚB 10.29.5, ŚB 10.42.24, ŚB 10.74.37, ŚB 11.26.10
putting aside — ŚB 10.25.23, ŚB 10.29.6-7
overlooking — ŚB 10.40.26
leaving — ŚB 10.47.26, ŚB 10.84.31
having left — ŚB 11.31.9