Skip to main content

Word for Word Index

hiraṇya-aṇḍa-samudbhavaḥ
his material body was created from Hiraṇyagarbha. — ŚB 5.20.44
hiraṇya-dāsa
Hiraṇya Majumadāra — CC Antya 3.208
the uncle of Raghunātha dāsa Gosvāmī — CC Antya 6.18
hiraṇya-dāsa palāila
Hiraṇya dāsa fled — CC Antya 6.20
hiraṇya-garbha
Hiraṇyagarbha — CC Ādi 5.106
hiraṇya-garbham
Lord Brahmā — ŚB 5.1.9
hiraṇya-garbhasya
of Lord Brahmā — ŚB 11.13.16
hiraṇya-garbhaḥ
Lord Brahmā — ŚB 5.19.13, ŚB 11.16.12
known as Hiraṇyagarbha — ŚB 5.20.44
the one who keeps the universe within his abdomen — ŚB 7.3.32
the hiraṇyagarbha manifestation — CC Ādi 2.53
hiraṇya-garbhera
of the total of the living entities — CC Ādi 2.51
hiraṇya-raśanam
tied with a gold chain — ŚB 4.19.19
hiraṇya-retaḥ
Hiraṇyaretā — ŚB 5.1.25
hiraṇya-ṣṭhīvaḥ
Hiraṇyaṣṭhīva — ŚB 5.20.3-4
hiraṇya
gold — ŚB 3.8.30, ŚB 4.24.37, ŚB 5.26.19, ŚB 10.53.13, ŚB 10.64.14-15, ŚB 11.30.8
like gold — ŚB 10.17.7
golden — ŚB 10.23.22, ŚB 11.8.8
Hiraṇya — CC Ādi 10.70, CC Madhya 16.217, CC Antya 3.166, CC Antya 3.174
of gold — CC Antya 1.139
hiraṇya-keśaḥ
having golden hair — ŚB 3.18.7, ŚB 11.5.24
golden hair — ŚB 3.24.17
hair colored like gold — CC Madhya 20.333
hiraṇya-raśanaḥ
a garment like gold — ŚB 4.7.20
hiraṇya-retasaḥ
to the original fire. — ŚB 6.9.42
hiraṇya-puravāsinaḥ
Hiraṇya-puravāsīs — ŚB 5.24.30
jagadīśa-hiraṇya
of the names Jagadīśa and Hiraṇya — CC Ādi 14.39