Skip to main content

Word for Word Index

hataḥ asi iti
now you are killed — ŚB 8.11.30
hataḥ asmi
I am now being killed (by others) — ŚB 10.4.22
daṇḍa-hataḥ
struck by a stick — ŚB 4.8.14
hataḥ
being killed — Bg. 2.37
has been killed — Bg. 16.13-15, ŚB 10.14.48, ŚB 10.46.17, ŚB 10.47.39
curbed — ŚB 1.6.35
wounded by — ŚB 1.9.38
being spoiled — ŚB 1.12.1
slain — ŚB 3.14.2, ŚB 3.19.8, ŚB 3.19.30
struck — ŚB 3.19.16, ŚB 5.2.14, ŚB 7.2.40, ŚB 10.79.6
destroyed. — ŚB 3.22.13
was killed — ŚB 4.10.3, ŚB 9.22.21-24, ŚB 11.4.18
killed — ŚB 4.10.14, ŚB 4.21.46, ŚB 5.26.15, ŚB 6.12.2, ŚB 7.1.41, ŚB 7.8.41, ŚB 7.8.46, ŚB 7.8.54, ŚB 7.9.14, ŚB 10.43.39, ŚB 10.48.17, ŚB 10.51.41, ŚB 10.54.26, ŚB 10.54.39, ŚB 10.57.22, ŚB 10.59.1, ŚB 10.65.8, ŚB 10.66.9, ŚB 10.88.38-39, ŚB 11.16.7
struck. — ŚB 6.12.26, ŚB 10.76.33
killed. — ŚB 9.12.8, ŚB 10.76.1
ruined. — ŚB 11.7.68
kāma-hataḥ
conquered by lusty desires — ŚB 3.21.16
being enchanted by lust — ŚB 6.3.33