Skip to main content

Word for Word Index

anurāga-hāsa
with kind smiling — ŚB 3.4.10
aṭṭa-hāsa
laughing — ŚB 4.5.10
laughing like madmen — CC Ādi 6.51
aṭṭa-aṭṭa hāsa
very loud laughing. — CC Madhya 14.229
nṛtya-gīta-hāsa
dancing, music and laughing — CC Madhya 2.56
hāsa
smiling — ŚB 1.9.24, ŚB 1.11.10, ŚB 3.25.36, ŚB 4.7.21, ŚB 5.1.10, ŚB 5.17.13, ŚB 10.29.35, ŚB 10.33.21, ŚB 10.39.17-18, ŚB 10.39.46-48, ŚB 10.59.44, ŚB 10.61.5, ŚB 10.90.15, CC Madhya 23.65
smile — ŚB 2.2.11, ŚB 2.9.16, ŚB 3.20.30, ŚB 10.55.33, CC Antya 4.64
laughter — ŚB 3.2.14, ŚB 10.15.43
laughing — ŚB 5.1.29, CC Antya 17.26
with smiling — ŚB 5.5.31
smiles — ŚB 10.29.43, ŚB 10.47.51
with His smiles — ŚB 10.30.5
by His laughter — ŚB 10.44.12
and smiling — ŚB 10.47.3
with smiles — ŚB 10.47.15, ŚB 10.47.40, ŚB 10.71.35, ŚB 10.75.16
by the smiles — ŚB 10.53.51-55
with a smile — ŚB 10.55.10, ŚB 10.60.33, ŚB 10.83.28, ŚB 10.83.29, ŚB 12.9.22-25
of laughter — ŚB 10.61.3
and laughter — ŚB 10.69.44
with its smiles — ŚB 10.86.20
smiling. — CC Madhya 13.100
valgu-hāsa
sweet smiling — ŚB 1.9.40
beautiful smiling — ŚB 1.11.36
sa-hāsa
in her smiling — ŚB 5.2.6
smiling — ŚB 10.32.15
hāsa-leśa
mild smiling — ŚB 5.18.16
sa-vrīḍa-hāsa
smiling with shyness — ŚB 8.8.24
kupita-hāsa
by his critical laughing when angry — ŚB 7.9.23
hāsa-kathayā
with joking conversation — ŚB 10.69.29