Skip to main content

Word for Word Index

govindaḥ
one who enlivens the cows and the senses — ŚB 1.14.34
Lord Govinda — ŚB 6.8.20, ŚB 10.6.25-26, ŚB 10.23.36, ŚB 10.30.28, CC Ādi 2.107, CC Madhya 20.154, CC Madhya 21.35, Śrī brahma-saṁhitā 5.1
Lord Kṛṣṇa — ŚB 10.33.2, ŚB 10.34.20, ŚB 10.34.30, ŚB 10.50.31, ŚB 10.57.1
Govinda — ŚB 10.37.25, CC Ādi 4.88
Kṛṣṇa — ŚB 10.46.19, ŚB 10.47.42, ŚB 10.52.16-17
Lord Śrī Kṛṣṇa — CC Madhya 8.100
a name of Lord Kṛṣṇa — CC Madhya 8.137
govindaḥ iti
as Govinda — ŚB 10.27.22-23