Skip to main content

Word for Word Index

gopyaḥ ca
and all the damsels of the cowherd men — ŚB 10.8.42
and their respective wives — ŚB 10.11.54
gopyaḥ
the gopīsŚB 7.1.31, ŚB 10.5.11, ŚB 10.6.21, ŚB 10.7.30, ŚB 10.15.7, ŚB 10.15.8, ŚB 10.15.42, ŚB 10.20.45, ŚB 10.21.20, ŚB 10.22.12, ŚB 10.29.28, ŚB 10.30.14, ŚB 10.30.35-36, ŚB 10.30.40, ŚB 10.32.1, ŚB 10.33.14, ŚB 10.33.15, ŚB 10.33.21, ŚB 10.33.38, ŚB 10.34.24, ŚB 10.35.1, ŚB 10.39.34, ŚB 10.42.24, ŚB 10.44.14, ŚB 10.47.9-10, ŚB 10.82.47, ŚB 11.12.3-6, ŚB 11.12.8, CC Ādi 4.153, CC Ādi 4.156, CC Ādi 4.211, CC Madhya 21.112
the feminine community, the wives of the cowherd men — ŚB 10.5.9
the gopī inhabitants of Gokula — ŚB 10.6.5-6
and the cowherd women — ŚB 10.6.15-17
all the cowherd women — ŚB 10.6.18, ŚB 10.11.33
the other ladies, the gopīsŚB 10.7.25
all the gopīsŚB 10.8.28
the elderly gopīsŚB 10.8.30
the cowherd girls — ŚB 10.16.20, ŚB 10.33.1, ŚB 10.39.13
the cowherd ladies — ŚB 10.17.15, ŚB 10.20.2, ŚB 10.25.11, ŚB 10.25.29
O gopīsŚB 10.21.9, ŚB 10.30.31, ŚB 10.35.2-3, ŚB 10.39.29, ŚB 10.65.14, CC Antya 16.140
the cowherd women — ŚB 10.24.34, ŚB 10.36.3-4, ŚB 10.46.44, ŚB 10.84.69
gopīsŚB 10.29.9, ŚB 10.84.1
the cowherd girls (of Vṛndāvana) — ŚB 10.41.31
the young gopīsŚB 10.43.28
the young cowherd girls — ŚB 10.65.9
the cowherd girls of Vraja — ŚB 10.71.9
the young cowherd women — ŚB 10.82.39
the gopīsCC Ādi 4.184
the gopīs, the damsels of Vraja — CC Madhya 24.206
śrī-gopyaḥ ūcuḥ
the gopīs said — ŚB 10.21.7, ŚB 10.32.16, ŚB 10.35.2-3, ŚB 10.39.19
the beautiful gopīs said — ŚB 10.29.31
gopyaḥ ūcuḥ
the gopīs said — ŚB 10.31.1, ŚB 10.47.39