Skip to main content

Word for Word Index

gopīnātha-caraṇe
at the lotus feet of Lord Gopīnātha — CC Madhya 4.155
kṣīra-corā gopīnātha
the Gopīnātha who stole the pot of sweet rice — CC Madhya 4.19
gopīnātha daraśana
visiting the temple of Gopīnātha — CC Madhya 16.28
paṭṭanāyaka gopīnātha
Paṭṭanāyaka Gopīnātha — CC Ādi 10.133
gopīnātha siṁha
Gopīnātha Siṁha — CC Ādi 10.76
gopīnātha paṭṭanāyaka
Gopīnātha Paṭṭanāyaka — CC Madhya 1.265
gopīnātha
the Deity of Gopīnātha — CC Madhya 4.13, CC Madhya 4.112
the Deity of Lord Gopīnātha — CC Madhya 4.133
Lord Gopīnātha — CC Madhya 4.160, CC Madhya 4.165, CC Madhya 4.174
of the Gopīnātha Deity — CC Madhya 4.210
Gopīnātha Ācārya — CC Madhya 6.29, CC Madhya 6.66, CC Madhya 6.67, CC Madhya 7.86, CC Madhya 11.71, CC Madhya 11.179, CC Madhya 11.181
Gopīnātha Ācārya. — CC Madhya 7.75
My dear Gopīnātha — CC Madhya 11.173
Gopīnātha — CC Madhya 13.40, CC Madhya 15.294, CC Antya 9.123
the Deity named Gopīnātha — CC Madhya 16.33
Gopīnātha Paṭṭanāyaka — CC Antya 9.73, CC Antya 9.132
gopīnātha-sevaka
the servants of the Gopīnātha Deity — CC Madhya 4.203
gopīnātha-rūpe
in His arcā incarnation as Gopīnātha — CC Madhya 4.208
gopīnātha, vāṇīnātha, śaṅkara
Gopīnātha, Vāṇīnātha and Śaṅkara — CC Madhya 12.163-164
gopīnātha-ācāryake
to Gopīnātha Ācārya — CC Madhya 6.64
gopīnātha kahe
Gopīnātha Ācārya replied — CC Madhya 6.71, CC Madhya 6.73, CC Madhya 14.85
gopīnātha-mukunda
Gopīnātha Ācārya and Mukunda Datta — CC Madhya 6.77
gopīnātha-ācārya
Gopīnātha Ācārya. — CC Madhya 6.17
Gopīnātha Ācārya — CC Madhya 6.77, CC Madhya 6.209, CC Madhya 6.210, CC Madhya 6.244, CC Madhya 9.341, CC Madhya 11.66, CC Madhya 11.72, CC Madhya 11.124, CC Madhya 11.184, CC Madhya 11.203, CC Madhya 12.179, CC Madhya 15.282, CC Madhya 16.127-129, CC Antya 10.154-155
Gopīnātha Ācārya, the brother-in-law of Sārvabhauma Bhaṭṭācārya — CC Madhya 6.238
gopīnātha ācāryake lañā
taking Gopīnātha Ācārya — CC Madhya 6.47
gopīnātha ācāryere
to Gopīnātha Ācārya — CC Madhya 6.50
gopīnātha-ācārya kahe
Gopīnātha Ācārya replied — CC Madhya 6.51
gopīnātha-ācārye
unto Gopīnātha Ācārya — CC Madhya 14.83
gopīnātha sevana
worship of Gopīnātha — CC Madhya 16.132
gopīnātha-paṭṭanāyaka
Gopīnātha Paṭṭanāyaka — CC Antya 9.17, CC Antya 9.46
gopīnātha-paṭṭanāyake
Gopīnātha Paṭṭanāyaka — CC Antya 9.86
gopīnātha-paṭṭanāyaka-mocana
the deliverance of Gopīnātha Paṭṭanāyaka, the brother of Rāmānanda Rāya — CC Antya 20.116
śrīla śrī-gopīnātha
the all-beautiful and opulent Gopīnāthajī — CC Antya 20.142-143

Filter by hierarchy