Skip to main content

Word for Word Index

gṛhṇanti
accepts — ŚB 2.10.35
take notice of — ŚB 3.18.10
do accept — ŚB 3.29.13, CC Madhya 6.270
find — ŚB 4.4.12
accept — ŚB 4.13.26, ŚB 4.13.28, CC Ādi 4.207, CC Madhya 9.268, CC Madhya 19.173
are accepting — ŚB 4.13.30
they seize — ŚB 10.21.15
they will accept — ŚB 10.23.30
touch — ŚB 10.64.37-38
do they accept — ŚB 10.65.13
they accept — ŚB 10.65.13, ŚB 11.22.35-36
na gṛhṇanti
do not take — CC Antya 3.189