Skip to main content

Word for Word Index

mā enam
never unto him — ŚB 1.7.35
enam
this — Bg. 2.19, Bg. 2.19, Bg. 3.37, Bg. 3.41, Bg. 4.42, Bg. 6.27, Bg. 15.3-4, Bg. 15.11, Bg. 15.11, ŚB 3.1.15, ŚB 5.8.24, ŚB 5.11.1, ŚB 7.14.18, ŚB 9.1.28, ŚB 9.20.37, ŚB 10.14.55, ŚB 10.24.11, ŚB 10.26.15, ŚB 10.66.43, CC Madhya 20.162
this (soul) — Bg. 2.21
this soul — Bg. 2.23, Bg. 2.23, Bg. 2.23, Bg. 2.25, Bg. 2.26, Bg. 2.29, Bg. 2.29, Bg. 2.29
about the soul — Bg. 2.26
him — Bg. 11.50, ŚB 3.18.24, ŚB 3.18.28, ŚB 3.20.20, ŚB 4.14.13, ŚB 4.28.22, ŚB 5.1.9, ŚB 6.1.68, ŚB 7.2.57, ŚB 10.59.31, ŚB 10.84.43, ŚB 10.88.34, ŚB 11.23.38-39
this man — ŚB 1.17.10-11
this particular — ŚB 2.2.12
to the Lord — ŚB 3.18.3
Lord Brahmā — ŚB 3.20.23
unto Him — ŚB 3.31.14
that — ŚB 4.11.22, ŚB 4.11.29, ŚB 7.8.18
the Lord — ŚB 4.14.33
the King — ŚB 4.17.16
the King of heaven, Indra — ŚB 4.19.20
these — ŚB 4.19.36
him (Pṛthu) — ŚB 4.20.20
King Pṛthu — ŚB 4.20.34
the deer calf — ŚB 5.8.14
unto this Bharata (Jaḍa Bharata) — ŚB 5.9.8
this (Jaḍa Bharata) — ŚB 5.9.14
this mind — ŚB 5.11.17
him (Ajāmila) — ŚB 6.2.13
this one (Vṛtrāsura) — ŚB 6.9.40
him (Prahlāda Mahārāja) — ŚB 7.5.19
this body — ŚB 7.15.37
Him — ŚB 8.5.29, ŚB 10.27.2, ŚB 10.51.8
this arrangement — ŚB 8.15.26
him (Bali Mahārāja) — ŚB 8.15.29
against Him — ŚB 8.20.12
this poor Bali Mahārāja — ŚB 8.22.21
this (body) — ŚB 9.14.35
unto King Purūravā — ŚB 9.14.41
to the child — ŚB 10.3.12
this Kṛṣṇa — ŚB 10.3.23
this boy — ŚB 10.11.56
unto Kṛṣṇa — ŚB 10.11.56
Kṛṣṇa — ŚB 10.12.14
about Him — ŚB 10.44.15
him (Akrūra) — ŚB 10.57.35-36