Skip to main content

Word for Word Index

dvāpara-ādau
at the end of the Dvāpara-yuga — ŚB 2.1.8
at the end of the Dvāpara millennium — ŚB 12.6.46
dvāpara
Dvāpara — CC Ādi 3.7
satya-tretā-dvāpara-kali-yugera
of Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga and Kali-yuga — CC Madhya 20.329