Skip to main content

Word for Word Index

dhyāyan
constantly thinking of — ŚB 1.15.44
thus thinking of — ŚB 3.4.35
meditating — ŚB 3.14.32, ŚB 4.8.75, ŚB 4.8.76, ŚB 4.8.77, ŚB 4.29.23-25, ŚB 6.7.17, ŚB 8.11.39, ŚB 10.74.46, ŚB 11.11.46, ŚB 11.15.20, ŚB 12.9.8-9, CC Madhya 20.346, Śrī brahma-saṁhitā 5.61
grieving — ŚB 3.30.12
meditating upon — ŚB 4.12.17, ŚB 6.1.63, ŚB 9.14.44-45
thinking of — ŚB 4.29.78
thinking about — ŚB 5.18.3
remembering — ŚB 8.24.42
meditating on — ŚB 9.4.37, ŚB 11.9.23
constantly thinking — ŚB 10.69.18
so meditating — ŚB 11.3.54
meditating upon Him — ŚB 11.27.38-41