Skip to main content

Word for Word Index

ācārya dhariñā
following Advaita Ācārya — CC Madhya 3.113
hātete dhariñā
holding him by the hand. — CC Madhya 4.35
dhariñā
catching — CC Madhya 1.185, CC Madhya 3.131
fixing. — CC Madhya 3.52, CC Madhya 3.53
catching. — CC Madhya 3.134

Filter by hierarchy