Skip to main content

Word for Word Index

bhāgavata dhanya
glorious devotees — CC Ādi 12.90
cyuta-dhānya
the paddy He brought to barter having mostly fallen — ŚB 10.11.11
dhanya-tamāḥ
most thankful — ŚB 1.19.13
most fortunate — ŚB 7.2.38
most glorified — ŚB 10.12.43
dhanya
by the devotees — ŚB 3.16.20
fortunate. — CC Ādi 3.34, CC Ādi 3.77, CC Madhya 18.213
glorified. — CC Ādi 7.2, CC Madhya 16.201
glorious. — CC Ādi 7.9, CC Ādi 7.66, CC Ādi 11.2, CC Antya 10.4
thankful. — CC Ādi 7.163
so glorious — CC Ādi 8.39
who are all very glorious. — CC Ādi 12.2
glorious — CC Ādi 17.249, CC Ādi 17.332, CC Antya 4.46, CC Antya 4.46, CC Antya 5.140, CC Antya 9.1, CC Antya 12.101, CC Antya 17.55
glorified — CC Madhya 5.159, CC Antya 4.47
exalted. — CC Madhya 14.2
very glorious. — CC Antya 16.100
mahā-dhanya
thankful. — CC Ādi 7.155
the greatly fortunate personality. — CC Madhya 6.71
dhanya tumi
you are so fortunate — CC Madhya 1.220
dhanya dhanya
began to chant, “Wonderful, wonderful!” — CC Madhya 14.59
nityānanda dhanya
the glorious Śrīla Nityānanda Prabhu. — CC Antya 5.2
dhanyā
most glorious — ŚB 4.23.25
fortunate — ŚB 10.15.8, CC Ādi 4.216
glorious — CC Madhya 1.84
glorified — CC Madhya 24.206
thankful. — CC Antya 3.254
kara dhanyā
make fortunate — CC Antya 3.258
dhānya
of grains — ŚB 11.21.12
rice paddy — CC Ādi 13.114
paddy — CC Ādi 13.117
dhānya-rāśi
heaps of paddy — CC Ādi 12.12
dhānya-kṣetre
in paddy fields — CC Madhya 18.5