Skip to main content

Word for Word Index

bhṛgu-dattam
given by Śukrācārya — ŚB 8.15.8-9
dattam
given — Bg. 17.28, ŚB 5.2.16, ŚB 10.39.21, ŚB 10.50.56, ŚB 10.62.6, ŚB 10.63.41, ŚB 10.63.45, ŚB 10.78.30, ŚB 10.81.35, ŚB 10.84.67-68, ŚB 11.20.34, CC Antya 6.285, CC Antya 6.285
give in charity — ŚB 1.14.40
Dattātreya — ŚB 4.1.15
offered — ŚB 7.14.25, ŚB 9.18.2
which had been given — ŚB 8.22.16
please give — ŚB 9.3.11
have been delivered — ŚB 9.4.7
is given (to you by me) — ŚB 9.4.11
charity — ŚB 9.5.10, ŚB 11.19.20-24
unto Dattātreya — ŚB 9.15.17-19
giving charity — ŚB 10.7.32
charity given — ŚB 10.38.3
granted — ŚB 10.68.38
whatever charity — ŚB 11.3.27-28
ācārya-dattam
given by Śukrācārya — ŚB 8.15.23
dattām
gifted by — ŚB 1.6.32
which was offered — ŚB 4.4.8
given — ŚB 8.14.7, ŚB 10.58.56, ŚB 10.64.39, ŚB 10.64.39, ŚB 11.27.47, ŚB 11.27.54, Śrī brahma-saṁhitā 5.57
bestowed — ŚB 10.68.3
already given. — ŚB 10.83.9
sva-dattām
given previously by himself — ŚB 11.27.54