Skip to main content

Word for Word Index

dṛṣṭvā
after seeing — Bg. 1.2, Bg. 1.28, ŚB 3.16.27, ŚB 4.4.31, ŚB 4.5.18, ŚB 4.6.31, ŚB 4.23.1-3, ŚB 7.1.14-15, ŚB 7.9.2, ŚB 7.9.53, ŚB 7.13.27, ŚB 8.10.19-24, ŚB 8.11.13, ŚB 8.11.29, ŚB 8.11.43, ŚB 8.21.9, ŚB 8.21.18, ŚB 10.7.8, ŚB 10.7.33, ŚB 10.8.2, ŚB 10.12.14, ŚB 10.13.62
looking upon — Bg. 1.20
by experiencing — Bg. 2.59
by seeing — Bg. 11.20, Bg. 11.45, Bg. 11.49, ŚB 1.4.5, ŚB 1.13.16, ŚB 1.18.39, ŚB 2.7.6, ŚB 3.3.7, ŚB 3.12.3, ŚB 6.1.61, ŚB 7.15.10, ŚB 8.6.3-7, ŚB 9.7.24, ŚB 9.15.32, ŚB 9.16.11, ŚB 10.1.59
seeing — Bg. 11.23, Bg. 11.24, Bg. 11.25, Bg. 11.51, ŚB 3.3.6, ŚB 3.12.33, ŚB 3.13.20, ŚB 3.23.27, ŚB 3.30.19, ŚB 4.2.5, ŚB 4.2.8, ŚB 4.3.5-7, ŚB 4.9.65, ŚB 4.15.2, ŚB 4.15.9-10, ŚB 5.5.17, ŚB 6.1.28-29, ŚB 6.9.29-30, ŚB 6.10.17-18, ŚB 6.11.2-3, ŚB 6.14.46, ŚB 7.9.36, ŚB 8.6.13, ŚB 8.10.56, ŚB 8.12.24, ŚB 8.18.11, ŚB 8.18.13, ŚB 8.21.15, ŚB 9.1.27, ŚB 9.1.37, ŚB 9.6.27, ŚB 9.6.39-40, ŚB 9.21.36, ŚB 10.5.21, ŚB 10.10.6, ŚB 10.10.7, ŚB 10.12.18, ŚB 10.12.35, ŚB 10.13.13, ŚB 10.16.31, ŚB 10.17.10, ŚB 10.18.30, ŚB 10.21.16, ŚB 10.22.12, ŚB 10.22.21, ŚB 10.26.25, ŚB 10.28.10, ŚB 10.28.17, ŚB 10.29.17, ŚB 10.34.7, ŚB 10.41.28, ŚB 10.41.32, ŚB 10.41.43, ŚB 10.43.18, ŚB 10.45.50, ŚB 10.46.47, ŚB 10.47.11, ŚB 10.47.57, ŚB 10.50.12, ŚB 10.50.45, ŚB 10.52.9, ŚB 10.52.28, ŚB 10.53.24, ŚB 10.54.32, ŚB 10.54.36, ŚB 10.54.60, ŚB 10.55.6, ŚB 10.55.27-28, ŚB 10.56.20, ŚB 10.56.21, ŚB 10.57.25, ŚB 10.58.2, ŚB 10.59.15, ŚB 10.59.20, ŚB 10.60.25, ŚB 10.63.17, ŚB 10.63.23, ŚB 10.64.17, ŚB 10.66.15, ŚB 10.66.37, ŚB 10.67.16, ŚB 10.68.6, ŚB 10.68.30, ŚB 10.70.33, ŚB 10.71.25, ŚB 10.74.53, ŚB 10.75.1-2, ŚB 10.75.38, ŚB 10.76.20, ŚB 10.79.11-15, ŚB 10.79.11-15, ŚB 10.79.11-15, ŚB 10.79.19-21, ŚB 10.79.24, ŚB 10.79.25, ŚB 10.80.24, ŚB 10.81.26, ŚB 10.81.40, ŚB 10.82.32, ŚB 10.84.6, ŚB 10.85.53, ŚB 10.85.57, ŚB 10.86.23, ŚB 10.88.14, ŚB 10.88.27-28, ŚB 10.89.48-49, ŚB 11.1.20, ŚB 11.2.25, ŚB 11.4.13, ŚB 11.7.63, ŚB 11.8.7, ŚB 11.23.33, ŚB 11.30.3, ŚB 11.30.4, ŚB 11.30.34, ŚB 11.31.10, ŚB 12.6.17, ŚB 12.8.31, ŚB 12.8.35
be seeing — ŚB 1.3.21
thus seeing — ŚB 1.7.31, ŚB 1.9.4, ŚB 11.13.20
by seeing it — ŚB 1.13.3-4
having observed — ŚB 1.14.5
observing — ŚB 1.15.45, ŚB 4.12.41, ŚB 8.6.28, ŚB 8.10.3, ŚB 10.23.39, ŚB 10.29.3, ŚB 11.6.40-41, ŚB 12.3.1
looking on — ŚB 3.8.33
having seen — ŚB 3.17.15, ŚB 3.17.23, ŚB 3.21.11, ŚB 3.31.36, ŚB 4.5.24, ŚB 4.9.42-43, CC Ādi 4.1
on seeing — ŚB 3.20.50
estimating — ŚB 6.1.8
seeing this situation — ŚB 7.10.25
by observing — ŚB 7.13.26, ŚB 8.22.36, ŚB 9.15.25
after practically seeing — ŚB 7.14.39
upon seeing (him) — ŚB 8.1.17
upon seeing — ŚB 8.3.32
when he saw — ŚB 9.2.14
after seeing this — ŚB 9.8.18
by seeing the condition of His mother — ŚB 10.9.18
seeing this incident — ŚB 10.11.49
was observing — ŚB 10.13.15
when the cows saw their calves below — ŚB 10.13.30
seeing them — ŚB 10.23.15
having witnessed — ŚB 10.69.42
dṛṣṭvā ūcuḥ
disclosed the fact after one year — ŚB 10.12.37