Skip to main content

Word for Word Index

bahu-dūra
a long distance — CC Madhya 1.274
far away. — CC Madhya 8.309
dūra-care
being situated far away — ŚB 10.47.35
dūra-cāriṇīḥ
wandering far away — ŚB 10.19.1
dūra daraśane
by seeing from a distance. — CC Madhya 16.121
dūra-darśanam
very rarely seen — ŚB 1.11.8
dūra-deśa
far away. — CC Madhya 14.236
dūra deśa
to a distant place. — CC Madhya 16.139
dūra-deśataḥ
from a distant country — CC Madhya 6.225
dūra-deśe
to distant countries — CC Madhya 13.151
a little far off. — CC Antya 2.24-25
far away. — CC Antya 14.8
dūra-stham
far away — Bg. 13.16
dūra-pāraḥ
greatly difficult — ŚB 2.7.36
dūra-grahaṇa
the ability to perceive things far, far away — ŚB 5.5.35
dūra-taram
far away — ŚB 3.17.25
dūra-sthān
the demigods, who were sitting at a distant place — ŚB 8.9.21
dūra
for a great distance — ŚB 8.6.34
who were far away — ŚB 10.30.18
things very far away — ŚB 11.15.6-7
away. — CC Ādi 10.82
distant — CC Madhya 5.43
distance — CC Madhya 7.135
away — CC Madhya 12.93
far — CC Antya 18.112
far apart. — CC Antya 19.47
dūra-sthāḥ
although staying a long distance away — ŚB 9.16.14
dūra haite
from a distance — CC Ādi 5.65, CC Ādi 17.284, CC Madhya 11.162, CC Madhya 16.179, CC Madhya 17.147, CC Madhya 19.66, CC Antya 15.46
from a distant place — CC Madhya 18.105, CC Madhya 24.269, CC Antya 4.147, CC Antya 6.36
dūra-sthe
being far away — ŚB 10.46.5
dūra-sthaḥ
far away — ŚB 10.86.47
dūra-gān
who had strayed far away — ŚB 10.15.10-12
dūra ha-ite
from a distant place — CC Ādi 17.144
from a distance — CC Antya 12.42
dūra karāila
caused to be thrown far — CC Ādi 17.44
kata dūra giyā
after going some distance — CC Madhya 3.213
dūra kari’
clearing away — CC Madhya 4.52
driving away — CC Madhya 4.60
removing — CC Antya 18.73
dūra patha
long journey — CC Madhya 4.184