Skip to main content

Word for Word Index

dīrgha-apāṅga
in the form of long outer corners of the eyes — CC Antya 1.167
dīrgha-argala
long bolts — CC Antya 15.75
ati-dīrgha
very much elongated — CC Antya 18.72
dīrgha-cāru-catuḥ-bhujam
having four beautiful long arms — ŚB 11.14.36-42
dīrgha-manyavaḥ
constantly angry — ŚB 10.16.56
dīrgha-tamām
long-standing — ŚB 7.5.43-44
dīrgha
prolonged — ŚB 1.1.21, ŚB 1.4.1, ŚB 1.12.9, CC Antya 14.64, CC Antya 14.65-66, CC Antya 14.67
high — ŚB 3.13.29
for a long time — ŚB 4.9.42-43, ŚB 10.23.20-21, ŚB 10.42.26-27, ŚB 10.78.21, CC Antya 7.55
long — ŚB 4.24.6, ŚB 5.21.3, ŚB 8.8.32, CC Madhya 12.58
after a long time — ŚB 10.29.2
long-standing — ŚB 10.48.7
and long — ŚB 10.51.1-6
elongated — CC Antya 18.71
dīrgha-sūtrī
procrastinating — Bg. 18.28
dīrgha-tamam
long-cherished — ŚB 3.1.37
dīrgha-satre
at the lengthy sacrificial performance — ŚB 12.4.43
hrasva-dīrgha
in short and long forms — ŚB 12.6.43
dīrgha-viṣṇu
Dīrgha Viṣṇu — CC Madhya 17.191
dīrgha-ākāra
elongated body. — CC Antya 18.69