Skip to main content

Word for Word Index

bāra chaya
six times — CC Madhya 24.149
chaya
six — CC Ādi 1.27, CC Ādi 1.33, CC Ādi 1.37, CC Ādi 1.43, CC Ādi 7.3, CC Madhya 24.149, CC Madhya 24.161, CC Madhya 24.210, CC Antya 11.9, CC Antya 19.83
6 — CC Ādi 13.80
ei chaya-rūpe
in these six features — CC Ādi 1.32
chaya-rūpe
in six forms — CC Ādi 2.99, CC Ādi 2.100
chaya vatsara
six years — CC Ādi 13.12, CC Ādi 13.38, CC Madhya 1.246
continuously for six years — CC Ādi 13.35, CC Madhya 25.240
for six years — CC Madhya 1.19, CC Madhya 1.23
six years. — CC Madhya 1.285
pāṅca chaya
five or six kinds. — CC Madhya 15.214
five or six — CC Madhya 25.204
pāṅca-chaya jane
five or six men. — CC Madhya 16.276
pāṅca-chaya
five or six — CC Madhya 3.49
chaya-ṛtu
the six seasons — CC Ādi 17.238
chaya-śata
six hundred — CC Madhya 20.388
ei chaya
all these six — CC Madhya 24.145
these six — CC Antya 1.3-4
chaya-jana
six persons — CC Madhya 24.150
chaya vibheda
therefore there are six varieties. — CC Madhya 24.155
chaya prakāra
six kinds. — CC Madhya 24.158
hāta pāṅca-chaya
five to six cubits (one cubit equals about a foot and a half) — CC Antya 14.64
chaya mata
six different theses — CC Madhya 25.53
chaya darśana haite
from the six philosophical principles — CC Madhya 25.56
chāyā
protection — ŚB 1.13.8
by the shade — ŚB 5.1.3
Chāyā, another wife of the sun-god — ŚB 6.6.41
shadow — ŚB 7.15.59, ŚB 8.7.30
Chāyā — ŚB 8.13.8
shelter — ŚB 10.20.11
shade — ŚB 10.22.34
whose shade — ŚB 10.82.11
in a shadow — ŚB 11.2.6
shadows — ŚB 11.28.5
the shadow — Śrī brahma-saṁhitā 5.44
pada-chāyā
the shade of the feet — CC Ādi 5.230
chāyā-ātapau
the shelter for all who are suffering from ignorance — ŚB 8.5.27
chāyā-sītām
the illusory form of mother Sītā — CC Madhya 9.211-212
chāyā-sītā
the illusory form of Sītā — CC Madhya 9.211-212