Skip to main content

Word for Word Index

cala-acala
moving and not moving — CC Madhya 10.163
cala-adharam
moving lips — CC Madhya 14.181
cala-apāṅgā
having restless eyes — CC Madhya 23.87-91
cala-sauhṛdāḥ
fickle in their friendship — ŚB 10.20.17
cala
moving — ŚB 10.33.7, ŚB 10.53.51-55
fickle — ŚB 10.90.24
please depart — CC Madhya 1.222
kindly come — CC Madhya 3.38
let us go — CC Madhya 4.48, CC Madhya 6.28, CC Madhya 18.156, CC Madhya 18.168
please come — CC Madhya 5.122
both of them are moving — CC Madhya 10.166
go — CC Madhya 15.293, CC Antya 13.96, CC Antya 14.75
You always go — CC Madhya 16.283
unsteady — CC Antya 1.171
sa-cala
moving Brahman. — CC Madhya 10.163
āge cala
You go ahead — CC Madhya 9.333
sabe cala’
let all of us go — CC Madhya 12.15
tumi cala
you come — CC Madhya 19.28
nīlācale cala
go back to Jagannātha Purī (Nīlācala) — CC Madhya 16.141
calā
movable — ŚB 11.27.13
cāla
rice — CC Ādi 14.51