Skip to main content

Word for Word Index

brāhmaṇaiḥ
by the brāhmaṇasŚB 1.11.18, ŚB 5.4.16, ŚB 8.19.15, ŚB 10.24.27
by the brahminical order — ŚB 1.18.34
with brāhmaṇasŚB 4.9.39-40, ŚB 10.79.9
by the learned brāhmaṇasŚB 4.15.11, ŚB 9.22.14-15
with the brāhmaṇasŚB 5.5.23
by the priests — ŚB 6.16.14
by brāhmaṇasŚB 10.45.26, ŚB 10.68.14-15
brāhmaṇasŚB 10.66.30-31
brāhmaṇaiḥ kṣatriyaiḥ vaiśyaiḥ
by brāhmaṇas, kṣatriyas and vaiśyasŚB 10.72.1-2